/

Framtidsplan 2050

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Katrineholms kommun. Vi har valt att kalla planen för Framtidsplan 2050, och den kommer dessutom att bli helt digital. Framtidsplan 2050 kommer att sätta agendan för hur vi vill att vår kommun ska utvecklas, och hur livet här ska se ut i framtiden.

Senaste nytt

Våren 2023

Arbetet pågår för fullt och vi planerar för att kunna ställa ut ett förslag till översiktsplan på samråd i september och oktober. Så håll utkik då, vi träffar er gärna under den tiden och samlar in synpunkter om planen.

Under våren 2022 har vi med hjälp av Kairos Future tagit fram en flytt- och boendeanalys. Analysen är en del i underlaget till arbetet med Framtidsplan 2050 tillsammans med andra underlag, exempelvis den digitala insamling som genomfördes med invånare under 2021.

Läs flytt- och boendeanalysen Pdf, 3.7 MB.

Framtidsplan 2050 är Katrineholm kommuns viktigaste dokument. Här beskriver vi hur vi vill att kommunen ska utvecklas och hur livet i Katrineholm ska se ut i framtiden.

Framtidsplan 2050 är även en viktig vägledning för oss som arbetar i den kommunala organisationen och i vårt arbete med att ta hand om och utveckla Katrineholms kommun.

Framtidsplan 2050 kommer bland annat att berätta:

  • Hur livet i Katrineholms kommun ska se ut i framtiden.
  • Var det är mest lämpligt att bygga bostäder, handelsområden, industrier med mera.
  • Hur mark- och vattenområden ska utvecklas.
  • Vilka värden som behöver bevaras och hur Katrineholms kommun ska utvecklas i en hållbar riktning.

Idag har vi genomfört flera av de mål som finns med i våra nuvarande översiktsplaner för staden och landsbygden i Katrineholms kommun. Vi är alltså i behov av en ny översiktsplan (Framtidsplan 2050) där vi tydligare pekar ut riktningen för kommunens utveckling och samtidigt integrerar målen i Agenda 2030 med innehållet i den nya planen.

Vi inledde arbetet med att ta fram Framtidsplan 2050 under våren 2021, och vi beräknar att planen är klar i december 2024.

Tidplan

  • Juni till augusti 2021: i juni 2021 började arbetet med att samla in katrineholmarnas tankar om det framtida Katrineholm.
  • November 2021 till maj 2023: vi tar fram ett första förslag på Framtidsplan 2050.
  • September till oktober 2023: samråd pågår där du har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
  • November 2023 till mars 2024: vi arbetar om planen utifrån inkomna synpunkter.
  • April till maj 2024: vi ställer ut planen för granskning och du kan lämna dina synpunkter igen.
  • Juni till december 2024: Vi arbetar om planen utifrån inkomna synpunkter och färdiställer en färdig plan. Planen ska sedan antas av kommunens politiker. Efter det gäller Framtidsplan 2050 för Katrineholms kommun och ersätter den tidigare översiktsplanen.

Sedan förra översiktsplanen togs fram har flera viktiga mål och planer tillkommit, till exempel har FN:s Agenda 2030 beslutats som en gemensam uppsättning mål för en hållbar framtid. När vi nu tar fram Framtidsplan 2050 vill vi att den inte bara ska ta hänsyn till målen i Agenda 2030 utan även hjälpa oss i vårt arbete att uppfylla dem.

Kontakt

Framtidsplan 2050

Projektledare Jennie Hjertberg och Sara Eresund

Telefon: 0150-570 00 (växel)