/
/

Mottagningsenheten Bryggan

I Katrineholms kommun finns en mottagningsenhet för elever i grundskolan som heter Bryggan. Bryggan ansvarar också för modersmålstöd i förskolan, studiehandledning och modersmålsundervisning på grundskola och gymnasieskolan.

Kontaktuppgifter till Bryggan

Telefon: 0150- 48 82 17
Mejl: bryggan@katrineholm.se
Besök: Stora Malmsvägenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Postadress: Stora Malmsvägen 5, 641 50 Katrineholm

Enhetschef

Marianne Jeppsson
Telefon: 0150- 48 82 48
Mejl: marianne.jeppson@katrineholm.se

Kurator

Maria Ivarsson
Telefon: 0150-573 07
Mejl: maria.ivarsson@katrineholm.se

Ansök om eller säg upp modersmålsundervisning

I vår e-tjänst kan du ansökalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om modersmålsundervisning.

Med hjälp av den här blankettenPDF säger du upp modersmålsundervisning.

Modersmålsstöd, studiehandledning och modersmålsundervisning

Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar språkutveckling och lärande inom olika områden. Skolformen och elevens bakgrund avgör om eleven har rätt till, eller ska ha möjlighet att få undervisning på sitt modersmål. Ungefär 950 elever i Katrineholms kommun deltar i modersmålsundervisningen varje läsår.

Bryggan ansvarar för modersmålstöd i förskolan, studiehandledning och modersmålsundervisning på grundskola och gymnasieskolan.

Du kan läsa mer om modersmålsundervisning på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eleverna kartläggs i tre steg

Från den 1 januari 2016 är bedömningen av en nyanländ elevs kunskaper reglerad i skollagen och obligatorisk att genomföra. Från den 15 april 2016 är Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 obligatoriskt för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan att använda i det här arbetet.

Nyanlända elever ska kartläggas i tre steg:

  • Steg 1: Språk och erfarenheter
  • Steg 2: Literacitet och numeracitet
  • Steg 3: Ämneskunskaper

Steg 1 och 2 ska kartläggas inom åtta veckor och görs av Bryggan. Det ligger till underlag för rektors beslut av placering. Steg 3 kan sedan genomföras ute på skolorna.

När kartläggningen är klar och eleven fått grundläggande information om svensk skola flyttar eleven till sin ordinarie skola.

Du kan läsa mer om kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sluss för nyanlända barn och ungdomar

Bryggan är en sluss för nyanlända barn och ungdomar. Alla nyanlända elever ska få en likvärdig utbildning utifrån sina individuella behov och förutsättningar samt på samma villkor som för alla andra. Vårt uppdrag är att inom åtta veckor kartlägga tidigare kunskaper för att rektorerna ska kunna placera eleven i rätt årskurs och kunna planera vilka resurser som ska sättas in.

Eleven introduceras

Nya elever kommer till enheten under hela året. Pedagogerna individualiserar undervisningen i sina klasser för att möta elevernas behov. Vi jobbar utifrån att ta tillvarata de kunskaper och erfarenheter som de nyanlända barnen och ungdomarna har med sig, samtidigt som vi ger en god introduktion i svensk skola och samhälle samt en god grund i svenska språket.

Vårt användande av tolkar och översättningar

För att barn och föräldrar ska känna sig trygga på Bryggan så tydliggör och förklarar vi vår verksamhet, vi använder tolk vid behov och översätter informationsmaterial till de språk som finns bland våra elever. Våra modersmålslärare erbjuder studiehandledning på modersmålet.

På Bryggan ska alla ska känna gemenskap

Vi arbetar för att alla elever oberoende av kön, ålder och etnicitet ska känna gemenskap, trygghet, samhörighet, tolerans och glädje. Vi uppmuntrar elevernas olikheter och genusperspektiv genomsyrar verksamheten.

Planer och policies

Skolplan

Katrineholms förskolor och skolor bygger på öppenhet och tydlighet samt utveckling, trygghet och närhet. Varje möte ska kännetecknas av det lustfyllda lärandet i ett 1-19-årsperspektiv. Alla barn och elever, oavsett kön och bakgrund, ska ha möjlighet till en bra utbildning och ges förutsättningar att nå goda resultat.

Katrineholms kommuns skolplan 2016-2019PDF

Plan för mottangade av nyanlända

Kommunen har genom Bildningsförvaltningen tagit fram riktlinjer för hur bemötandet av nyanlända barn och ungdomar skall genomföras.

Plan för mottagande av nyanlända barn i förskola och förskoleklassPDF

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan mottagningsenheten Bryggan 2019-2020PDF

Svenska - Likabehandlingsplan mottagningsenheten Bryggan (kortversion)PDF

Engelska - Likabehandlingsplan mottagningsenheten Bryggan (kortversion)PDF

Arabiska - Likabehandlingsplan mottagningsenheten Bryggan (kortversion)PDF

Somaliska - Likabehandlingsplan mottagningsenheten Bryggan (kortversion)PDF

Kurdiska - Likabehandlingsplan mottagningsenheten Bryggan (kortversion)PDF

Farsi - Likabehandlingsplan mottagningsenheten Bryggan (kortversion)PDF