Duveholmsgymnasiet

Duveholmsgymnasiet och Katrineholms Tekniska College ligger på Söder i Katrineholm, i närheten av Backavallen och Sportcentrum. På skolorna går cirka 1200 elever.

Duveholmsgymnasiets entré. Två flaggor vajar utanför, en blå och en orange. Foto: Maja Edsö

Besök

Studiebesök

Du som går i årskurs nio och vill veta mer om våra program kan göra ett studiebesök hos oss. Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola som tar kontakt och bokar in en tid på den skola som du vill besöka. Under ditt besök får du följa med på lektioner och se hur en dag på gymnasiet kan gå till. Om du har möjlighet får du gärna följa med och äta lunch.

Övriga besök

Som besökare ber vi dig anmäla dig i expeditionen för att få en besöksbricka. Besökare som saknar besöksbricka får inte vistas på skolan.

Studiehjälp

På skolan har vi flera speciallärare som hjälper elever som har olika svårigheter med sina studier. Våra speciallärare sitter i lugna lokaler nära skolans bibliotek.

Speciallärarna hjälper till med:

  • Kartläggning av läs- och skrivförmåga
  • Handledning
  • Planering
  • Struktur

Elevinflytande

I Katrineholms gymnasieskolor arbetar vi med att stärka och utveckla elevernas inflytande över sin utbildning i form av exempelvis klassråd, elevråd och elevskyddsombud. Eleverna har rätt att tillsammans med läraren planera sina kurser och påverka såväl arbetssätt och examinationsformer. 

Elevkår 

Elevkåren finns för att eleverna ska ha ett större inflytande över sin skola. Elevkåren fungerar som elevernas intresseorganisation på skolan och arbetar för att öka trivseln och elevinflytandet. Elevkåren består av frivilliga elever från hela skolan. 

Arbetsmiljöarbetet

Många elever engagerade i arbetsmiljöarbetet. Elevskyddsombuden företräder eleverna i arbetsmiljöarbetet och jobbar för en bra arbetsmiljö på skolan. Eleverna utser själva sina elevskyddsombud.

Mentorstid

Mentorstiden består av klassens elever och mentorer och är klassens forum för gemensamma frågor.

Programråd

Varje gymnasieprogram har ett programråd. I programrådet ingår politiker från bildningsnämnden, rektor, lärare, elever och ibland även personer från branschen. Elever från respektive program blir inbjudna att delta på programråden.

Trygghet & trivsel

Alla som går på skolan ska känna sig trygga. Trygghetsteamets uppdrag är att vara lyhörda för hur tryggheten och trivseln är på skolan. I trygghetsteamet ingår representanter från arbetslag, elevhälsoteam men också andra personer som är centrala i elevernas dagliga liv här på skolan.

Vid akuta händelser agerar trygghetsteamet exempelvis genom att erbjuda stöd och samtal med elever och personal. Trygghetsteamet agerar när elev blivit utsatt för kränkningar/trakasserier genom att kartlägga och samtala och följa upp med både eleven som blivit utsatt och eleven som utsatt.

Enkätundersökning om trivsel på skolan

Under vårterminen varje läsår skickar trygghetsteamet ut en enkät till eleverna. Syftet med enkäten är att ta reda på hur eleverna uppfattar tryggheten och trivseln på skolan. Utifrån resultaten fångar trygghetsteamet upp det som skolan behöver jobba mer med och ha fokus på under kommande läsår.

Duveholmsgymnasiets historia börjar redan år 1898. Då tog Stora Malms församling ett beslut om en så kallad lägre teknisk yrkesskola.

1904 hade skolan undervisning i bokföring, engelska, maskinskrivning, ritning, räkning, svenska och tyska. Lektionstiden var två timmar per ämne och vecka och undervisningen genomfördes på kvällstid.

1924 inrättades inbyggda verkstadsskolor först vid SKF och sedan vid AB Pumpseparator. Det var en treårig utbildning för modellsnickare, gjutare samt järn- och metallarbetare.

1935 kompletterades yrkesutbildningen med decentraliserad verkstadsskola. Eleverna placerades ut hos hantverkmästrare och fick där sin praktiska utbildning medan skolan stod för det teoretiska.

1944 hade en tanke på ett gymnasium i Katrineholm väckts och den 18 maj 1945 togs ett beslut om att inrätta ett treårigt kommunalt realgymnasium i Katrineholm. 

1959 beslöt stadsfullmäktige en väsentlig utvidgning av yrkesskolan. Man kunde nu läsa till bland annat betongarbetare, byggnadsträarbetare, bilmekaniker, installationstekniker och konfektionssömmerska.

1969 inrättades Fackskolan i Katrineholm med social-, ekonomisk- och teknisk linje, den senare med både maskin- och elteknisk inriktning.

1971 försvann benämningarna fackskola, gymnasium och yrkesskola och ersattes av gymnasieskolan med linjer och specialkurser.

1973 beslutade kommunfullmäktige att skolan skulle heta Duveholmsskolan, hittills hade man kallat skolan för Backaskolan.

1975 invigs Duveholmsskolan i sin nuvarande byggnad.

2004 återinvigs skolan efter en omfattande ombyggnad.

2005 byter skolan namn från Duveholmsskolan till Duveholmsgymnasiet.