/
/

Delegationsbeslut - Beslut om hävning av avtal om hemtjänst

Vård- och omsorgsnämnden har fattat ett delegationsbeslut om hävning av avtal om bedrivande av hemtjänst med Adlectio AB.

Verksamhetschefen vid förvaltningskontoret beslutar med stöd av gällande delegation
att häva avtalet med Adlectio AB från och med den 3 augusti 2020. Därmed avslutas
Adlectio AB som utförare av hemtjänst i Katrineholms kommun enligt lagen om
valfrihetssystem. Katrineholms kommun och vård- och omsorgsförvaltningen ombesörjer att alla brukare får information och möjlighet att välja ny utförare.

Sammanträdesdatum:
2020-07-13

Paragrafer:

19

Datum för uppsättande:
2020-07-15

Datum för nedtagande:
2020-08-17

Förvaringsplats av protokollet:
Vård- och omsorgsförvaltningen