/
/

Delegationsbeslut - Beslut gällande begäran om omprövning - Ansökan om bidrag

Anslag av belsut fattade av kommunstyrelsens ordförande

Sammanträdesdatum:
2020-09-09

Paragrafer:

90

Datum för uppsättande:
2020-09-09

Datum för nedtagande:
2020-10-01

Förvaringsplats av protokollet:
Kommunledningsförvaltningen