/
/

Delegationsbeslut - Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2020-09-24 hålls inte öppet för allmänheten

Sammanträdesdatum:
2020-09-11

Paragrafer:

22

Datum för uppsättande:
2020-09-11

Datum för nedtagande:
2020-10-03

Förvaringsplats av protokollet:
Vård- och omsorgsförvaltningen