/
/

Delegationsbeslut - Svar på remiss avseende förslag till nya föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin

Anslag av beslut fattade av kommunstyrelsens ordförande

Sammanträdesdatum:
2020-09-21

Paragrafer:

91

Datum för uppsättande:
2020-09-21

Datum för nedtagande:
2020-10-14

Förvaringsplats av protokollet:
Kommunledningsförvaltningen