/
/

Kulturnämnden

Justerat protokoll från kulturnämnden

Sammanträdesdatum:
2020-09-22

Paragrafer:

24-33

Datum för uppsättande:
2020-09-30

Datum för nedtagande:
2020-10-23

Förvaringsplats av protokollet: