/
/

Bildningsnämnden

Justerat protokoll från bildningsnämnden

Sammanträdesdatum:
2020-09-29

Paragrafer:

§§ 29-36

Datum för uppsättande:
2020-10-05

Datum för nedtagande:
2020-10-27

Förvaringsplats av protokollet:
Bildningsförvaltningen