/
/

Socialnämnden

Justerat protokoll för socialnämnden

Sammanträdesdatum:
2020-09-29

Paragrafer:

64-76

Datum för uppsättande:
2020-10-02

Datum för nedtagande:
2020-10-28

Förvaringsplats av protokollet:
Socialförvaltningen