/
/

Delegationsbeslut - Bidrag till Eritreansk förening WEFAQ

Analag av beslut fattade på kommunstyrelsens vägnar på delegation

Sammanträdesdatum:
2020-10-09

Paragrafer:

95

Datum för uppsättande:
2020-10-09

Datum för nedtagande:
2020-11-03

Förvaringsplats av protokollet:
Kommunledningsförvaltningen