/
/

Socialnämndens utskott

Justerat protokoll för socialnämndens utskott

Sammanträdesdatum:
2020-10-29

Paragrafer:

399-400

Datum för uppsättande:
2020-10-29

Datum för nedtagande:
2020-11-25

Förvaringsplats av protokollet:
Socialförvaltningen