/
/

Delegatinsbeslut - Svar på remiss- Långtidsbudget 2020-2023 Hjälmarens Vattenvårdsförbund

Anslag av delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande

Sammanträdesdatum:
2020-11-02

Paragrafer:

100

Datum för uppsättande:
2020-11-03

Datum för nedtagande:
2020-11-25

Förvaringsplats av protokollet:
Kommunledningsförvaltningen