/
/

Bildningsnämnden

Justerat protokoll från bildningsnämnden

Sammanträdesdatum:
2020-11-03

Paragrafer:

§§ 37-42

Datum för uppsättande:
2020-11-09

Datum för nedtagande:
2020-12-01

Förvaringsplats av protokollet:
Bildningsförvaltningen