/
/

Folkhälsoutskottet

Sammanträdesdatum:
2020-11-04

Paragrafer:

1-5

Datum för uppsättande:
2020-11-06

Datum för nedtagande:
2020-12-01

Förvaringsplats av protokollet:
Kommunledningsförvaltningen