/
/

Delegationsbeslut - Införande av besöksrestriktioner på Katrineholms kommuns vård- och omsorgsboenden

Anslag av delegationsbeslut fattat av vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Sammanträdesdatum:
2020-11-04

Paragrafer:

26

Datum för uppsättande:
2020-11-09

Datum för nedtagande:
2020-12-01

Förvaringsplats av protokollet:
Vård- och omsorgsförvaltningen