/
/

Delegationsbeslut - Rapport av ej verkställda beslut tredje kvartalet 2020

Anmälan av delegationsbeslut fattat av vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Sammanträdesdatum:
2020-11-09

Paragrafer:

29

Datum för uppsättande:
2020-11-09

Datum för nedtagande:
2020-12-01

Förvaringsplats av protokollet:
Vård- och omsorgsförvaltningen