/
/

Delegationsbeslut - Dataskyddsombud för vård- och omsorgsnämnden

Anmälan av delegationsbeslut fattat av vård- och omsorgsnämndens ordförande

Sammanträdesdatum:
2020-11-11

Paragrafer:

30

Datum för uppsättande:
2020-11-11

Datum för nedtagande:
2020-12-03

Förvaringsplats av protokollet:
Vård- och omsorgsförvaltningen