/
/

Delegationsbeslut - Bidrag till utemöbler inklusive skärmskydd

Delegationsbeslut fattade av kommmunstyrelsens ordförande

Sammanträdesdatum:
2020-11-13

Paragrafer:

103

Datum för uppsättande:
2020-11-13

Datum för nedtagande:
2020-12-07

Förvaringsplats av protokollet:
Kommunledningsförvaltningen