/
/

Delegationbeslut - Kommunstyrelsens sammanträde den 25 november
2020 - inställt

Anslag av delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande

Sammanträdesdatum:
2020-11-18

Paragrafer:

105

Datum för uppsättande:
2020-11-18

Datum för nedtagande:
2020-12-10

Förvaringsplats av protokollet:
Kommunledningsförvaltningen