/
/

Delegationsbeslut - Vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 25 februari 2021 inte öppet för allmänheten

Anslag av delegationsbeslut fattat av vård- och omsorgsnämndens ordförande

Sammanträdesdatum:


Paragrafer:

5

Datum för uppsättande:


Datum för nedtagande:

Förvaringsplats av protokollet:
Vård- och omsorgsförvaltningen