/
/

Delegationsbeslut - Yttrande över ansökan som borgerlig vigselförrättare

Anslag av beslut fattade av kommunstyrelsens ordförande

Sammanträdesdatum:


Paragrafer:

KS del/2021 § 8

Datum för uppsättande:


Datum för nedtagande:

Förvaringsplats av protokollet:
Kommunledningsförvaltningen