/
/

Delegationsbeslut - Bidrag till musikkvällar i stadsparken 2021 -
Kvitterkväll

Beslut tagna av kommunstyrelsens ordförande

Sammanträdesdatum:


Paragrafer:

28

Datum för uppsättande:


Datum för nedtagande:

Förvaringsplats av protokollet:
Kommunledningsförvaltningen