/
/

Delegationsbeslut - Köpeavtal del av Lövåsen 3:1, Svenska Stålbyggen Mälardalen AB

Anslag av delegationsebslut tagna av kommunstyrelsens ordförande

Sammanträdesdatum:


Paragrafer:

33

Datum för uppsättande:


Datum för nedtagande:

Förvaringsplats av protokollet:
Kommunledningsförvaltningen