/
/

Delegationsbeslut - Svar på remiss - Förslag till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader och förslag till ändring i Boverkets byggregler 

Anslag av delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande

Sammanträdesdatum:


Paragrafer:

32

Datum för uppsättande:


Datum för nedtagande:

Förvaringsplats av protokollet:
Kommunledningsförvaltningen