/
/

Delegationsbeslut - Bidrag till Mångkulturell festival 2021

Anslag av beslut fattade av kommunsyrelsens ordförande

Sammanträdesdatum:


Paragrafer:

75

Datum för uppsättande:


Datum för nedtagande:

Förvaringsplats av protokollet:
Kommunledningsförvaltningen