/
/

Delegationsbeslut - Bidrag till stipendium Musikens Hus Akademien

Anslag av delegationsbeslut tagna av kommunstyrelsens ordförande

Sammanträdesdatum:


Paragrafer:

76

Datum för uppsättande:


Datum för nedtagande:

Förvaringsplats av protokollet:
Kommunledningsförvaltningen