/

Socialnämndens utskott

Justerat protokoll från extrainsatt sammanträde

Sammanträdesdatum:


Paragrafer:

387

Datum för uppsättande:


Datum för nedtagande:

Förvaringsplats av protokollet:
Socialförvaltningen