/

Delegationsbeslut-Beslut om undervisning på distans för Skogsborgsskolans klass 5b

Sammanträdesdatum:


Paragrafer:

BIN Del/2021 §38

Datum för uppsättande:


Datum för nedtagande:

Förvaringsplats av protokollet:
Bildningsförvaltningen