/

Publicerad:

Detaljplan för Lövåsen-Heden är på samråd

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för att verksamheter av olika karaktärer och ändamål ska ha möjighet att etableras på platsen.

Gräns för planområde utritat på ett flygfoto, omgivande gator är namngivna i bilden.

Om planområdet Lövåsen-Heden

Detaljplanen skapar goda förutsättningar för handel, kontor, fordonservice, gym och restaurang längs med huvudgatan Österleden. Verksamheter med stort ytbehov som lager, logistik, tillverkning med tillhörande försäljning och liknande verksamheter kommer att placeras längs med en ny gata inom planområdet.

Samråd av förslag

Förslaget finns utställt för samråd på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 12 november - 3 december 2020. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden. Länk till annan webbplats.

Vad är ett samråd?

När Katrineholms kommun har tagit fram ett förslag på en detaljplan får sakägare som påverkas av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta kallas samråd. Samrådet är till för att samla information i ett tidigt skede av processen.

Synpunkter

Lämna skriftliga synpunkter på detaljplanen senast 3 december 2020 till:

Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm

eller

samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Lämnar du som är sakägare inte in någon synpunkt mot planförslaget under samråds- eller granskningstiden kan du förlora rätten att överklaga beslut om antagande av detaljplanen.

Samrådshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 2.9 MB.

Plankarta Pdf, 932 kB.

Gestaltningsprinciper Pdf, 2.2 MB.

Dagvattenutredning för planområdet Pdf, 4.5 MB.

Dagvattenutredning för angrändande område Pdf, 12 MB.

Naturvärdesinventering Pdf, 4.8 MB.

Geoteknisk undersökning Pdf, 2.4 MB.

Trafikanalys Pdf, 1.3 MB.

Arkeologisk förundersökning Pdf, 1.5 MB.

Arkeologisk utredning Pdf, 1.9 MB.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.