/

Publicerad:

LONA-bidrag möjliggör långsiktiga satsningar på naturvård, friluftsliv och hälsa i Katrineholm

Sedan 2005 har Katrineholms kommun fått cirka 6,5 miljoner kronor i statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA-bidrag) för att genomföra projekt med fokus på naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Här presenterar vi samtliga projekt och vad vi planerar att genomföra de kommande åren.

Person som sitter i rullstol njuter av en vistelse i Forssjö friluftsområde. Personen åker på en tillgänglighetsanpassad vandringsled.
Forssjö friluftsområde. Foto: Hanna Maxstad

De här projekten hade inte varit möjliga att genomföra utan det här viktiga stödet. Vi har ett fantastiskt samarbete internt i kommunen och med ideella organisationer och där vi ständigt tittar på kommande års potentiella LONA-projekt. Vi har redan nu många spännande idéer på gång som vi hoppas kan bli verklighet framöver, säger miljöstrateg Linda Aldebert.

Genomförda projekt 2005-2021

Genomförda projekt 2005-2021

År

Det här har vi gjort

2005

Vi har arbetat med en förstudie för att i framtiden bilda ett naturreservat i och kring sjöarna Näsnaren och lilla Näsnaren. Syftet är att bevara och utveckla natur- och friluftsvärdena i områdena.

2010

Vi har arbetat med att införa så kallade biotopskyddsområden i några mindre naturområden i kommunen, bland annat vid sjön Viren och i Backa hage i Katrineholm. Områdena är viktiga att bevara för den biologiska mångfalden.

2011

Vi har satt upp cirka 300 småfågel- och fladdermusholkar vid Djulönäs.

2014

I Katrineholms kommun vill vi främja biologisk mångfald genom att bevara några av våra mest sällsynta och hotade växter och djur (ansvarsarter). Vi vill också ge dig som bor i eller besöker Katrineholm en möjlighet att lära känna dessa arter. Utifrån detta har vi genomfört en inventering av hotade arter och sedan utsett totalt åtta stycken ansvarsarter. Vi har dessutom kommunicerat dem via broschyrer och film i våra sociala medier.

Här kan du läsa mer om våra ansvarsarter.

2015

Som ett led i att visa hur Katrineholms gröna offentliga miljöer så som parker, natur, platser och gatumiljöer kan utvecklas har vi tagit fram en

Grönplan för Katrineholms stad. Länk till annan webbplats.

2016

Vi har skapat ett nytt tätortsnära rekreationsområde: Forssjö friluftsområde Länk till annan webbplats.. Här kan du upptäcka spännande och tydliga spår av istiden.

2017

Vi har förbättrat bomöjligheterna för fåglar, fladdermöss och insekter.

Det här skapar bättre förutsättningar för biologisk mångfald i kommunen.


Under 2021 öppnade vi bland annat tre exklusiva insektshotell som du hittar vid Järnvägsparken på norr, i stadsparken i centrala Katrineholm och vid Djulö herrgård. Insektshotellen är miniversioner av kända byggnader i vår stad.

2018

Vi har tillsammans med Naturskyddsföreningen i Katrineholm genomfört en insektsinventering i Gärsnäsområdet. Syftet har varit att undersöka den vedlevande skalbaggsfaunan och undersöka om det finns sällsynta och rödlistade arter i området. Vi har hittat totalt 150 skalbaggsarter varav nio av dessa är rödlistade, vilket innebär att Gärsnärsområdet är mycket intressant som insektslokal.

2019

Vi har arbetat med att göra det tätortsnära fågeltornet Tornstugan vid sjön Näsnaren till ett mer välbesökt utflyktsmål, och en plats att nå ut med naturinformation till både allmänhet och skolor. Inom projektet har vi tagit fram en permanent utställning om områdets naturvärden, köpt in material till naturskoleverksamhet och erbjuder guidningar samt öppet hus i området. Projektet drivs av kommunen i samarbete med Naturskyddsföreningen och Ornitologiska föreningen i Katrineholm.

2019

Vi har genomfört en förstudie där vi undersökt möjligheten att skapa ett våtmarksområde vid Djulö i Katrineholm. Projektet är en viktig del i att klimatanpassa tätorten för framtida regn. Våtmarken kommer att ha en renande funktion och bli ett nytt rekreationsområde för katrineholmarna.

2021

Vi har arbetat med att återställa tätortsnära betesmark och återskapat hagmark nära staden. Projektet pågår just nu och fler hagar kommer att skapas fram till 2023.

Det här planerar vi för 2021-2023

  • I syfte att gynna det tätortsnära friluftslivet kommer vi att att tillgänglighetsanpassa en stig som delvis sträcker sig genom Natura 2000-området Näsnaren. Stigen ansluter till parkeringen vid fågeltornet Tornstugan. Det här projektet har vi påbörjat under våren 2021.
  • Under 2021 kommer vi att påbörja en utredning om hur våtmarkslösningar i Lasstorpsområdet i Katrineholm kan utformas för att minska risken för översvämningar, och även förbättra förutsättningarna för rening av dagvatten i området.
  • Tillsammans med fyra stora lokala samverkansaktörer (Tekniska verken, Finja, SKF och Sörmland Vatten) kommer vi att bygga en våtmark vid sjön Näsnaren i Katrineholm. Våtmarken kommer att bli en viktig del i att klimatanpassa tätorten för framtida regn. Våtmarken kommer dessutom att ha en renande funktion och bli ett nytt rekreationsområde för katrineholmarna. Planen är att våtmarken ska vara klar till 2023.
  • Tillsammans med Katrineholm Vatten, Sörmland Vatten och Avfall AB och Amazon Web Services samarbetar vi i ett projekt för att säkra Katrineholms kapacitet när det gäller vatten och avlopp, omhändertagande av dagvatten och hantering av översvämningsrisker. En del i det arbetet är att anlägga en våtmark vid rekreationsområdet Djulö. Planen är att våtmarken ska vara klar till 2026.

LONA-dagarna 27-29 augusti

Sista helgen i augusti varje år anordnar Naturvårdsverket de så kallade LONA-dagarna (lokala naturvårdens dagar). Under LONA-dagarna visar kommuner, föreningar och andra lokala aktörer upp sitt arbete med att bevara natur- och kulturvärden samt vilka möjligheter invånarna har att uppleva naturen.

Om LONA-bidraget

Den lokala naturvårdssatsningen, LONA Länk till annan webbplats., ger både kommuner och lokala aktörer möjlighet att söka bidrag för naturvårdsåtgärder och insatser för friluftslivet. Viktiga ledord för satsningarna är tätortsnära natur, friluftsliv, folkhälsa, natur och kultur samt integration.

LONA-logotyp

Kontakt

Miljöstrateg/kommunekolog

Linda Aldebert

Telefon: 0150-568 25, 0150-570 00 (växel)

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm