/

Publicerad:

Detaljplanen för Duvestrand - norra delen är på granskning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ett nytt bostadsområde med ca 30 nya enbostadshus.

Planområdet för Duvestrand - norra delen

Här kan du se var planområdet för Duvestrand - norra delen finns Länk till annan webbplats.

Granskning av förslag

Förslaget finns utställt för granskning på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 16 december 2021 - 20 januari 2022. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden. Länk till annan webbplats.

Vad är granskning?

När Katrineholms kommun tar fram ett förslag för en detaljplan får du som påverkas av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta gör vi via det som kallas för samråd och granskning. Granskningen är till för att samla in viktig information för det fortsatta arbetet med att ta fram detaljplanen.

Synpunkter

Lämna skriftliga synpunkter på detaljplanen senast 20 januari 2022 till:

Katrineholms kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

641 80 Katrineholm

eller

samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Lämnar du som är sakägare inte in någon synpunkt mot planförslaget under samråds- eller granskningstiden kan du förlora rätten att överklaga beslut om antagande av detaljplanen.

Vad är en sakägare?

Det är en juridisk term för en person eller ett företag som är berörd av en särskild fråga.

Granskningshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 4.1 MB.

Plankarta Pdf, 366.6 kB.

Samrådsredogörelse Pdf, 126.6 kB.

Dagvattenutredning Pdf, 11.5 MB.

Miljörapport Pdf, 1.1 MB.

Miljörapport (bilagor) Pdf, 3.1 MB.

Exploateringsskiss Pdf, 5.8 MB.

Gestaltningsprogram Pdf, 3.7 MB.

Skyfallskartering Pdf, 1.8 MB.

Geoteknisk undersökning - PM och bilagor Pdf, 29.8 MB.

Arkeologisk utredning Pdf, 820.4 kB.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.