/

Publicerad:

Beslut i korthet - Bildningsnämnden 13 december 2022

Tisdagen den 13 december höll bildningsnämnden årets sista sammanträde.


Årets pristagare av bildningsnämndens kvalitetspris var på plats för att motta sitt pris. Följande ärenden togs upp:

  • Internbudget för 2023. Där ligger en preliminär fördelning av driftsbudget. Beslut om den fattas när 2023 års bildningsnämnd har tillträtt.
  • Bidragsbelopp för externa utförare – beslut fattades att uppdatera bidragsbeloppen enligt förvaltningens förslag.
  • Förändring av delegationsordning. Bland annat fattades beslutet att skolskjuts kommer att skötas av bygg- och miljönämnden.
  • Konsekvenser utifrån volymförändringar i förskolan. Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag vilket innebär att verksamheterna på förskolan Lasstorp och förskolan Regndroppen flyttar till förskolan Karamellen respektive förskolan Näverstugan, och att de Lasstorps och Regndroppens lokaler tas ur bruk. Förflyttning sker under våren och de två förskolorna stänger från och med höstterminen 2023.

De fullständiga besluten finns i protokollet, som kommer läggas ut här cirka en vecka efter sammanträdet. Där kan du redan nu också ta del av kallelsen och läsa underlaget till besluten.