/
/

Delegationsbeslut - Bidrag till lokalhyra

Anslag av beslut fattade av kommunstyrelsens ordförande

Sammanträdesdatum:


Paragrafer:

80

Datum för uppsättande:


Datum för nedtagande:

Förvaringsplats av protokollet:
Kommunledningsförvaltningen