Likabehandlingsplan

Viadidakt har en Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2023/2024. Planen gäller alla som studerar via oss. Grunden är att främja allas lika rättigheter och att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Bakgrund

Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska alla skolor ha en likabehandlingsplan som revideras varje år. Syftet med en likabehandlingsplan är att förhindra och förebygga trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. Tillsammans ska rektor, lärare och elever hjälpas åt att ta fram en likabehandlingsplan för att skapa en trygg skolmiljö. I planen ska det framgå hur skolan ska gå tillväga för att alla elever ska behandlas lika oavsett etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder.

Vision

Komvux vision är att skolan ska präglas av respekt för människors olikheter och att skolan ska undervisa, stödja och vägleda elever genom skolgång till fortsatta studier eller arbete.

Styrdokument

Skollagen

Enligt skollagen (2010:800) får det inte förekomma diskriminering eller kränkande behandling inom skolan. Skolor måste ha ett aktivt arbete som syftar till att förebygga och åtgärda kränkningar. I skollagen framgår det även att det ska finnas en plan mot kränkande behandling. Denna plan ska upprättas årligen.

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering av elever på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning samt ålder. Om diskriminering upptäckts eller förekommer måste alla sådana fall utredas av skolan. Lagen säger också att skolan måste arbeta förebyggande för att diskriminering inte ska uppstå.

Läroplanen

Läroplanen för vuxenutbildningen säger att ingen i skolan ska utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller annan kränkande behandling. Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap öppen diskussion och aktiva insatser. Det står även att skolan har ett särskilt ansvar för elever med funktionsnedsättning.

Begrepp och definitioner

Diskriminering

Diskriminering innebär att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha sin grund i någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder

Det finns olika varianter av diskriminering bland annat trakasserier och sexuella trakasserier.

Trakasserier

En behandling som kränker en elevs värdighet och som har koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Kränkande behandling

Kränkande behandling är enligt Skollagen (SFS 2010:800)“ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet”.

Ansvarsfördelning

Rektor

Rektors ansvar är att:

 • Tillse att likabehandlingsplanen uppdateras varje år och implementeras i organisationen.
 • Att stötta lärare och annan personal i frågor gällande likabehandling.

Lärare och annan personal

Det är lärarens och annan skolpersonals ansvar att:

 • Vara insatt i likabehandlingsplanen, undervisa och vara observanta på icke önskvärda beteenden samt vid förekommande fall kontakta rektor.
 • Lärare ska stötta elever i frågor gällande jämställdhet.

Elever på skolan

Varje elev inom Viadidakt Vuxnas lärande har ett gemensamt ansvar att:

 • Vara insatt i de sju diskrimeringsgrunderna och följa skolans regler.

Huvudman

Huvudmannen har ansvar för att skolan har en plan mot kränkande behandling i enlighet med gällande författningar. Huvudmannen ansvarar för att:

 • Planerna följs upp, utvärderas och redovisas i de årliga kvalitetsredovisningarna.
 • Huvudmannen är också ansvarig för att tydliga åtgärder för att motverka kränkande behandling vidtas.

Förankring

För att planen ska vara förankrad hos alla elever och all personal på Komvux måste planen bli en aktiv del i skolans verksamhet. Detta arbete bör därför genomföras enligt följande:

 • Återkommande diskussioner i klasserna om önskade och oönskade beteenden, samspel och att ta personligt ansvar.
 • Att lärare i sin klass tillsammans med eleverna kommer fram till vilka regler som skall gälla i klassen samt tillsammans formulera konsekvenser om reglerna bryts.

Kartläggning

Regelbundna kartläggningar ska göras av elevernas trivsel och skolans organisation. Personalen involveras i kartläggningen genom pedagogernas arbetssätt för att upptäcka förekomst av kränkande behandling och diskriminering. Vuxenutbildningen har olika verksamheter, kartläggningen av dessa grupper ser olika ut.

Gemensamt för dessa verksamheter är att man gör löpande kartläggningar genom samtal med eleverna både enskilt och i grupp. Kurator och studievägledare har en roll i detta arbete. Kartläggningen görs också utifrån underlag från den årliga elevenkäten. Händelser som rubriceras som kränkningar, trakasserier eller mobbning tas upp och dokumenteras enligt skolans rutiner.

Rutiner

Om trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan kränkande behandling, upptäcks eller anmäls ska likabehandlingsplanens rutiner och ansvarsfördelning tillämpas omgående.

Utredning

På Komvux utreds kränkningar enligt nedan:

 • Förekommande fall anmäls till rektor som har samtal med alla inblandade parter samt med eventuella vittnen för att se vad som har hänt och som underlag för analys av händelsen.

Åtgärder

På Komvux vidtar vi nedanstående åtgärder när kränkningar inträffar:

 • Rektor och aktuell lärare analyserar om det är en kränkning eller inte.
 • Rektor återkopplar till alla inblandade med förklaring till bedömningen som kan vara att det var en kränkning eller att det inte var det.
 • Rektor redogör för alla parter regler och förhållningssätt som skolan har och som alla skall följa samt med en och en hur var och en av de ansvarig, kan agera på ett annat sätt för att situationen inte skall uppstå igen.
 • Kurator för samtal med berörda parter om det finns önskemål.

Uppföljning och utvärdering

På Komvux följer vi upp och utvärderar varje enskilt fall enligt nedan:

 • Rektor följer upp situationen med de berörda en och en för att se att eventuella kränkningar inte upprepas och erbjuder kontakt för kuratorssamtal till berörda parter om önskemål finns.
 • Utvärdering sker fortlöpande genom kurators och lärarnas återkommande samtal om likabehandlingsplanen i klasserna

Dokumentation

Förekommande fall av misstänkta och konstaterade fall av kränkningar ska dokumenteras.

Utvärdering och revidering

Utvärdering av arbetet sker regelbundet och arbetet utvärderas genom:

 • Diskussioner utifrån kartläggningen i arbetslaget samt på APT.
 • Diskussion med elevgrupperna om hur planen och det främjande arbetet kan förbättras/förändras.
 • Synpunkter från elevsamtal.

Revidering av planen sker i augusti och bör vara klar i månadsskiftet augusti/september varje år i ett samarbete mellan rektor och personalgruppen.

Förebyggande arbete

Åtgärder för upptäckande av kränkande behandling

Mål: Att förebygga, förhindra och upptäcka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.
Hur ska vi nå målen: Personalen arbetar aktivt för att förebygga kränkande behandling. Personal finns tillgänglig på skolan och har kunskap om innehållet i likabehandlingsplanen. All personal på skolan ska agera skyndsamt vid upptäckt av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling.
Tidsram: Läsåret 23/24 och fortsatt framåt.

Specifika åtgärder för förebyggande utifrån de sju diskrimineringsgrunderna

Kön

Mål: All undervisning som sker inom Komvux ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Inga elever ska känna sig utsatta för diskriminering på grund av det kön de tillhör. Ingen elev ska heller känna sig utsatt för sexuella trakasserier.
Hur ska vi nå målen: All personal ska under året arbeta med att utveckla arbetet inom området. Det är också viktigt att all personal tydligt markerar när någon form av sexuell anspelning uppkommer. All personal bör också arbeta med jämställdhetsfrågor för att motverka stereotypa uppfattningar om könsroller. På Komvux ska det finnas en jämställdhetsinspiratör.
Tidsram: Fortlöpande under året.
Ansvar: All personal på skolan.

Sexuell läggning

Mål: All personal ska arbeta med att öka förståelse för olika sexuella läggningar. Målet är att ingen elev på skolan utsätts för diskriminering eller trakasserier på grund av sin sexuella läggning.
Hur ska vi nå målen: Undervisning med konkreta exempel.
Tidsram: Fortlöpande under året.
Ansvar: All personal på skolan.

Etnisk tillhörighet

Mål: Ingen elev ska känna sig utsatt för diskriminering på grund av etnisk eller kulturell tillhörighet.
Hur vi ska nå målen: Undervisning med konkreta exempel.
Tidsram: Fortlöpande under året.
Ansvar: All personal på skolan.

Funktionsnedsättning

Mål: Ingen elev ska känna sig utsatt för diskriminering eller trakasserier på grund av funktionsnedsättning. Alla elever ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett funktionshinder.
Hur vi ska nå målen: Undervisning med konkreta exempel och allas lika inför lagen.
Tidsram: Fortlöpande under året.
Ansvar: Personalgruppen tillsammans med rektor.

Religion och annan trosuppfattning
Mål:
Ingen elev ska känna sig utsatt för diskriminering på grund av religion eller annan trosuppfattning.
Hur vi ska nå målen:
Undervisning med konkreta exempel.
Tidsram:
Fortlöpande under året.
Ansvar:
All personal på skolan.

Funktionsnedsättning
Mål: Ingen elev ska känna sig utsatt för diskriminering eller trakasserier på grund av funktionsnedsättning. Alla elever ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett funktionshinder.
Hur vi ska nå målen: Undervisning med konkreta exempel.
Tidsram: Fortlöpande under året.
Ansvar: All personal på skolan.

Könsöverskridande identitet eller uttryck
Mål: Ingen elev på skolan ska känna sig utsatt för diskriminering eller trakasserier på grund av sin självupplevda könsbild eller genom sin klädsel ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.
Hur vi ska nå målen: Undervisa med konkreta exempel.
Tidsram: Fortlöpande över hela året.
Ansvar: All personal på skolan.

Ålder
Mål: Ingen elev ska känna sig utsatt för diskriminering eller trakasserier på grund av sin ålder.
Hur vi ska nå målen: Undervisa med konkreta exempel.
Tidsram: Fortlöpande över hela året.
Ansvar: Rektor och all personal på skolan.

Prioriterade mål 2023/2024

Under 2023/2024 riktar vi oss mot följande insatser och under läsåret sker följande:

 • Fortsatt arbeta med ökad tillgänglighetsanpassning med ex. skyltning som informerar om aktiviteter i befintliga lokaler.
 • Genomföra regelbundna informationsinsatser om likabehandlingsplanen för att främja att arbetet med trakasserier och kränkande behandling hålls levande.
 • Utveckla arbetet med att öka elevinflytandet.
 • Tillsätta en jämställdhetsinspiratör.