Hantering av personuppgifter

Inom Viadidakt hanterar vi personuppgifter. Det finns flera olika lagar och regler som styr hur vi får hantera dessa uppgifter. En av dem är från och med 25 maj 2018 dataskyddsförordningen, GDPR.

Enligt Dataskyddsförordningens artikel 6 c) får personuppgifter behandlas om det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige. Enligt artikel 6 e) får personuppgifter behandlas om det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

Det är med stöd av dessa bestämmelser som vi inom kommunal vuxenutbildning behandlar personuppgifter. I de fall leverantörer har tillgång till våra personuppgifter i och med drift, underhåll och support av system tecknar vi alltid ett personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören där det tydligt framgår att personuppgifter endast får hanteras i enlighet med våra instruktioner och att sekretess gäller för uppgifterna.

Elevadministration

För ändamål gällande elevadministration för vuxenutbildning samlas personuppgifter in från Skatteverket i form av elevers namn, personnummer och adress. Vid ansökan samlas även telefonnummer och e-postadress in. Vidare behandlas uppgifter om vilken kurs eleven läser, frånvaro och studieplaner. Uppgifterna behövs för att ta fram klasslistor, sätta betyg och kontakta eleven vid behov.

Vi har en rättslig skyldighet att lämna ut uppgifter om personnummer, provresultat på nationella prov, utbildningsresultat, slutbetyg, gymnasieexamen för elever på kommunal vuxenutbildning till Statistiska centralbyrån. Gallring sker efter 10 år enligt dokumenthanteringsplan.

  • Laglig grund för behandlingen: Allmänt intresse/myndighetsutövning.
  • Personuppgiftsbiträde: Gotit AB

Lärplattform

Inom Viadidakt använder vi lärplattformen itslearning. Där behandlas personuppgifter i form av elevens namn, personnummer, e-postadress, användarnamn och grupptillhörighet. Uppgifterna hämtas från vårt elevadministrativa system. Syftet med behandlingen är att följa upp elevernas kunskapsutveckling samt att sköta kommunikationen mellan lärare och elever.

  • Laglig grund för behandlingen: Allmänt intresse/myndighetsutövning.
  • Personuppgiftsbiträde: Itslearning AB

Deltagaradministration

För administration av deltagare inom arbetsmarknadsåtgärder behandlas personuppgifter i form av namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Ändamålet är hantering av åtgärdsbeslut och placeringar. Uppgifterna samlas in från den registrerade. Gallring sker efter fem år enligt dokumenthanteringsplan.

  • Laglig grund för behandlingen: Allmänt intresse/myndighetsutövning.
  • Personuppgiftsbiträde: 2Bra system AB

Dataskyddsombud

Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. Dataskyddsombud för Katrineholms kommun är Therese Jigsved som du når via:

Telefon: 047-239 10 16
Mejl: dataskydd@sydarkivera.se

Sekretess

Vissa personuppgifter är dessutom sekretessbelagda enligt Offentlighets- och sekretesslagstiftningen.