KTC

Katrineholms Tekniska College och Duveholmsgymnasiet ligger på Söder i Katrineholm, i närheten av Backavallen och Sportcentrum. På skolorna går cirka 1200 elever.

Besök

Studiebesök

Du som går i årskurs nio och vill veta mer om våra program kan göra ett studiebesök hos oss. Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola som tar kontakt och bokar in en tid på den skola som du vill besöka. Under ditt besök får du följa med på lektioner och se hur en dag på gymnasiet kan gå till. Om du har möjlighet får du gärna följa med och äta lunch.

Övriga besök

Som besökare ber vi dig anmäla dig i expeditionen för att få en besöksbricka. Besökare som saknar besöksbricka får inte vistas på skolan.

Studiehjälp

På skolan har vi flera speciallärare som hjälper elever som har olika svårigheter med sina studier. Våra speciallärare sitter i lugna lokaler nära skolans bibliotek.

Speciallärarna hjälper till med:

 • Kartläggning av läs- och skrivförmåga
 • Handledning
 • Planering
 • Struktur

Elevinflytande

I Katrineholms gymnasieskolor arbetar vi med att stärka och utveckla elevernas inflytande över sin utbildning i form av exempelvis klassråd, elevråd och elevskyddsombud. Eleverna har rätt att tillsammans med läraren planera sina kurser och påverka såväl arbetssätt och examinationsformer. 

Elevkår 

Elevkåren finns för att eleverna ska ha ett större inflytande över sin skola. Elevkåren fungerar som elevernas intresseorganisation på skolan och arbetar för att öka trivseln och elevinflytandet. Elevkåren består av frivilliga elever från hela skolan. 

Elevråd

Elevrådet på Katrineholms Tekniska College jobbar i nära samverkan med rektorerna på KTC och med skolans kökschef. I elevrådet har eleverna möjlighet att påverka både sin studiesituation och miljöerna på skolan.

Arbetsmiljöarbetet

På KTC är många elever engagerade i arbetsmiljöarbetet. Elevskyddsombuden företräder eleverna i arbetsmiljöarbetet och jobbar för en bra arbetsmiljö på skolan. De utses av eleverna själva.

Mentorstid

Mentorstiden består av klassens elever och mentorer och är klassens forum för gemensamma angelägenheter.

Programråd

Varje gymnasieprogram har ett programråd. I programrådet ingår politiker från bildningsnämnden, rektor, lärare, elever och ibland även personer från branschen. Elever från respektive program blir inbjudna att delta på programråden.

Trygghet & trivsel

Alla som går på skolan ska känna sig trygga. Trygghetsteamets uppdrag är att vara lyhörda för hur tryggheten och trivseln är på skolan. I trygghetsteamet ingår representanter från arbetslag, elevhälsoteam men också andra personer som är centrala i elevernas dagliga liv här på skolan.

Vid akuta händelser agerar trygghetsteamet exempelvis genom att erbjuda stöd och samtal med elever och personal. Trygghetsteamet agerar när elev blivit utsatt för kränkningar/trakasserier genom att kartlägga och samtala och följa upp med både eleven som blivit utsatt och eleven som utsatt.

Enkätundersökning om trivsel på skolan

Under vårterminen varje läsår skickar trygghetsteamet ut en enkät till eleverna. Syftet med enkäten är att ta reda på hur eleverna uppfattar tryggheten och trivseln på skolan. Utifrån resultaten fångar trygghetsteamet upp det som skolan behöver jobba mer med och ha fokus på under kommande läsår.

Katrineholms Tekniska College är certifierat enligt konceptet Teknikcollege som är Industrikommitténs kvalitetsstämpel på kompetenscentra där företag samverkar med kommuner och utbildningsanordnare kring teknik- och industriutbildningar.

Utbildningarna hos KTC är dels finansierade av Katrineholms kommun och dels av de regionala samarbetsföretagen.

De regionala företagen har en nyckelroll. De är delaktiga i såväl utbildningarnas inriktning och utformning som själva innehållet.

KTC:s samarbetsföretag är:

 • Blomberg & Stensson
 • Bodycote Ytbehandling
 • El & Säkerhet
 • Elektrotjänst
 • Kprefab
 • Forss IT AB
 • KATEC Sörmland
 • Mirec AB
 • Motorkompaniet
 • Nammo Vingåkersverken
 • Oppunda El
 • Oppunda Svets & Mekanik
 • PJ Industrikablage
 • Presto Brandsäkerhet
 • Silver & Stål
 • SjötorpsHus
 • SKF Mekan
 • Skobes Bil
 • Sörmland Vatten & Avlopp
 • Teknikservice
 • A-Staffing Sweden AB
 • Voith Paper Fabrics
 • VYTAB
 • X-Modul

2007 Idén om KTC föds. Då under namnet TKS (Teknisk kompetens i samverkan).

2011 KTC invigs och flyttar in som granne till Duveholmsgymnasiet, då bestående av Naturvetenskapliga programmet, Industritekniska programmet, Fordons- och transportprogrammet och Teknikprogrammet (som då flyttades från Lindengymnasiet).

2012 Även El- och energiprogrammet flyttas från Lindengymnasiet till KTC.

2015 Bygg- och anläggningsprogrammet blir en del av KTC. Tidigare fanns programmet på Duveholmsgymnasiet.

2017 Vård- och omsorgsprogrammet flyttas från Ellwynska skolan till KTC.

2020 VVS- och fastighetsprogrammet flyttas från Lindengymnasiet till KTC.