/

Att arbeta i Katrineholms kommun

Som anställd hos oss bidrar du till att göra skillnad för våra invånare och de som verkar i Katrineholm. Du har också möjlighet till egen utveckling, vara med och påverka din arbetssituation och vi arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT.

Värdegrund

I Katrineholms kommun utgår personalarbetet från vårt Personalpolitiska program där ledordet RÖTT står för:

Respekt - Visa omtanke, ödmjukhet och lyhördhet i alla dina möten med andra
människor. Varje människa är unik. Ha respekt för varandras olikheter och behov.

Öppenhet - Ta tillvara varandras kompetens och initiativkraft. Dela med dig av
information och kunskap till andra, vare sig du är ledare eller medarbetare. Vi lyfter och hjälper varandra

Tydlighet - Ha en respektfull och öppen kommunikation med varandra. Ge tydlig, ärlig
och vänlig återkoppling.

Tillit - Erfarenhet, kunskap och engagemang är värdefulla resurser som ska tillvaratas
på bästa möjliga sätt. Vi litar till varandras omdöme och förmåga. Tillsammans ger vi
utrymme för kreativitet och initiativförmåga och välkomnar nya arbetssätt.

En del av vårt erbjudande till dig

Nedan följer några av de saker som du får ta del av vid en anställning hos oss.

Heltid som norm

Alla som börjar arbeta hos oss erbjuds heltidsanställning. Heltid som norm innebär att alla medarbetare ska ha ett anställningsavtal med sysselsättningsgrad på 100 procent. Den medarbetare som vill kan dock välja att arbeta en lägre sysselsättningsgrad. Beslutet om Heltid som norm är en satsning på en jämställd arbetsplats där alla ska kunna leva på sin lön.

Flexibilitet

I vår organisation har vi en flexibel syn på arbetstidens förläggning. Vi tycker att det är viktigt att kunna förena arbete och föräldraskap.

Kompetensutveckling

För oss är kompetensutveckling en viktig fråga. Kompetensutveckling omfattar inte bara traditionell personalutveckling utan också lärande av annat slag både i arbetet och på fritid. Varje år har du och din chef ett medarbetarsamtal som utmynnar i en utvecklingsplan för nästkommande år.

Katrineholms kommun är en lärande organisation som skapar förutsättningar för fortlöpande utveckling och förändring för samtliga anställda.
Utveckling och stimulans i arbetet är betydande faktorer för medarbetares möjlighet att trivas väl, prestera bra och leverera med god kvalitet.
Möjlighet till individuell kompetensutveckling samt tillvaratagande av befintlig kompetens är viktiga delar av att vara en attraktiv arbetsgivare.
Medarbetare och chef tar ett gemensamt ansvar beträffande den egna och arbetsgruppens kompetensutveckling. Kompetensutvecklingen bygger på verksamhetens behov och överensstämmer med kommunens långsiktiga utveckling.

Medarbetare som är tillsvidareanställda och studerar på fritiden kan ansöka om stipendium.
För personer som arbetar heltid och som studerar in viss kompetens på sin fritid ska kommunen kunna garantera en tillsvidareanställning när utbildningen är slutförd.
Studenter har möjlighet att söka en utbildningstjänst som ger möjlighet att arbeta hos oss under studietiden.

Samverkansavtal

Avtalet ska tillvarata de anställdas kunskap och kompetens och skapa god arbetsmiljö där delaktighet och inflytande sker genom effektiva samverkansformer. Avtalet förutsätter en fortlöpande dialog mellan arbetsgivaren och de anställda och deras fackliga företrädare.

Var med och påverka

Vi ger dig stora möjligheter att påverka din arbetssituation genom de möjligheter vårt samverkansavtal ger dig. Du har möjlighet att vara med och påverka:

  • på individnivå.
  • på arbetsplatsträffar.
  • i samverkansgrupper.
  • i medarbetarenkäten som varje år skickas ut till anställda med syfte att följa vi upp vår arbetsmiljö.

Personalpolitiskt program

Katrineholms kommun har ett personalpolitiskt program som ligger till grund för allt som rör personalpolitik inom kommunen. Programmet är ett övergripande dokument och gäller för kommunens alla arbetsplatser. Syftet med programmet är att fördjupa och förtydliga kommunens arbetsgivarpolitik, ge en långsiktig inriktning och tydliggöra strategier för att nå den.

I programmet lyfts fem områden fram som är viktiga för att framgångsrikt kunna driva verksamheten. Dessa är:

  • Värdegrund.
  • Medarbetarskap och ledarskap.
  • Kompetensförsörjning och kompetensutveckling.
  • Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö.
  • Jämställdhet och mångfald.
  • Lön och förmåner.

Personalpolitiskt program Länk till annan webbplats.

Har du frågor?

Du kan alltid höra av dig till oss om du vill veta mer om vad vi erbjuder våra anställda.

Kontakt

Personalavdelningen

Telefon: 0150-570 00