/

Personalutskottet

Här finns handlingar och beslut som tas i personalutskottet. Protokoll finns från år 2017 och framåt. Vill du ha tillgång till äldre protokoll kan du kontakta kommunledningsförvaltningen.

Personalutskottet den 7 februari 2024
§ nr Ärende
§ 1 Fastställande av dagordning
§ 2 Information
§ 3 Svar på revisionsrapport - Granskning av personal- och kompetensförsörjning
§ 4 Uppföljning - Rökfri arbetstid

Personalutskottet den 3 april 2024
§ nr Ärende
§ 5 Fastställande av dagordning
§ 6 Information
- Verksamhetsinformation
- Personalbokslut
§ 7 Motion - Ökade kunskaper om droger
§ 8 En anställningsmyndighet
§ 9 Prioriteringar - Löneöversyn 2024

Personalutskottet den 8 maj 2024
§ nr Ärende
§ 10 Val av justerare
§ 11 Fastställande av dagordning
§ 12 Arbetsmiljöutmärkelse 2024
§ 13 Information

2024

Sammanträde 3 april 2024

Sammanträde 3 april 2024

Sammanträde den 7 februari 2024

Sammanträde den 22 februari
§ 1 Fastställande av dagordning
§ 2 Information ordförande
§ 3 Information kommunledningsförvaltningen
§ 4 Kommunplan
§ 5 Statistik
§ 6 Friskare förskola
§ 7 Beslut - Miljonen
§ 8 Utskottets arbete

Sammanträde den 19 april
§ 9 Fastställande av dagordning
§ 10 Utskottets arbete
§ 11 Information kommunledningsförvaltningen
§ 12 Återrapportering miljonen 2022
§ 13 Kompetensförsörjning

Sammanträde den 31 maj
§ 14 Fastställande av dagordning
§ 15 Aktiv återgång
§ 16 Strategi för suicidprevention
§ 17 Uppdrag trainee
§ 18 Slutrapport Hälsoåret
§ 19 Hälsofrämjande arbete i kommunen

Sammanträde den 6 september
§ 20 Fastställande av dagordning
§ 21 Information
§ 22 Revidering av styrdokumentet Arbetsmiljö- och hälsoutmärkelser

Sammanträde den 29 november
§ 23 Fastställande av dagordning
§ 24 Verksamhetsinformation
§ 25 Arbetet med styrdokument
§ 26 Arbetsmiljö – Riktlinjer för hälsa och arbetsmiljö, Aktiv återgång
§ 27 Kompetentensförsörjning
§ 28 Rökfri arbetstid
§ 29 Medskick inför 2024
§ 30 Strategi för kompetensförsörjning i Katrineholms kommun
§ 31 Personalpolitiska programmet
§ 32 Fördelning av medel för kommungemensam kompetensutveckling 2024
§ 33 Sammanträdesdagar för personalutskottet 2024

Sammanträde den 9 februari
§ 1 Fastställande av dagordning
§ 2 Verksamhetsinformation
§ 3 Beslut - Hälsofrämjande arbete i Katrineholms kommun
§ 4 Beslut - Miljonen 2022
§ 5 Beslut - Kompetensförsörjningsplan

Sammanträde den 6 april
§ 6 Fastställande av dagordning
§ 7 Hälsoåret
§ 8 Statistik sjukfrånvaro
§ 9 Arbetsmiljöverkets återrapportering
§ 10 Heltidsmått nattarbete
§ 11 Löneöversyn

Sammanträde den 5 oktober
§ 12 Fastställande av dagordning
§ 13 Statistik sjukfrånvaro
§ 14 Återkoppling arbetsmiljöverkets återrapportering
§ 15 Information från KLF
§ 16 Extra sammanträde 2/11
§ 17 Beslut - Löneprioriteringar 2023
§ 18 Beslutsärende - Svar på motion om handlingsplan för att ta tillvara äldres kompetens
§ 19 Beslutsärende - Svar på motion om arbetsskor till vård- och omsorgspersonal

Sammanträde den 2 november
§ 20 Fastställande av dagordning
§ 21 TEMA - Hälsofrämjande arbete

Sammanträde den 30 november
§ 24 Fastställande av dagordning
§ 25 Information Kommunledningsförvaltningen
§ 26 Resultat från årets medarbetarundersökning
§ 27 Säkrad kompetensförsörjning
§ 28 Beslut - mötesdatum 2023

Sammanträde den 10 februari
§ 1 Fastställande av dagordning
§ 2 Verksamhetsinformation
§ 3 Information - statistik
§ 4 Information - HME
§ 5 Information - språktester
§ 6 Beslutsärende - Arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse 2020

Sammanträde den 19 maj
§ 7 Fastställande av dagordning
§ 8 Verksamhetsinformation
§ 9 Information - Statistik
§ 10 Information - Återkoppling, skäl som angetts av chefer som avslutat sin anställning
§ 11 Beslutsärende - Utbildning av datasystem för personal

Sammanträde den 1 september
§ 12 Fastställande av dagordning
§ 13 Verksamhetsinformation
§ 14 Beslutsärende - Lönestrategi

Sammanträde den 20 oktober
§ 15 Fastställande av dagordning
§ 16 Verksamhetsinformation
§ 17 Hälsofrämjande arbete - dialog
§ 18 Uppföljning språktest
§ 19 Uppföljning heltid som norm
§ 20 Digitalisering och uppföljning inom personal
§ 21 Beslutsärende - Mötesdatum 2022

Sammanträde den 8 december
§ 22 Fastställande av dagordning
§ 23 Verksamhetsinformation
§ 24 Statistik
§ 25 HME - medarbetarundersökning
§ 26 SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete
§ 27 Personal- och chefshandböckerna
§ 28 Anställningsavtal chefer

Sammanträde den 13 maj
§ 1 Fastställande av dagordning
§ 2 Verksamhetsinformation
§ 3 SAM-hjulet
§ 4 Information "Miljonen"
§ 5 Statistik
§ 6 Beslut - Riktlinjer chefsanställningar i Katrineholms kommun
§ 7 Beslut - Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning inom Vård- och omsorgsförvaltningen
§ 8 Revidering av Riktlinjer arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse

Sammanträde den 2 september
§ 9 Fastställande av dagordning
§ 10 Information - rutiner utdrag brottsregistret
§ 11 Verksamhetsinformation
§ 12 Statistik
§ 13 Information - uppföljning heltid som norm
§ 14 Beslutsärende - antagande av kollektivavtal KOM-KR
§ 15 Beslutsärende - revidering riktlinje alkohol- och drogförebyggande arbetsmiljö

Sammanträde den 2 december
§ 16 Fastställande av dagordning
§ 17 Verksamhetsinformation
§ 18 Information - Statistik
§ 19 Information - genomgång av nya löneavtal Kommunal
§ 20 Beslutsärende - Överenskommelse särskild ersättning
§ 21 Beslutsärende - Undantag heltid som norm
§ 22 Beslutsärende - Personalutskottets sammanträdesdatum 2021

Sammanträde den 13 februari
§ 1 Fastställande av dagordning
§ 2 Information - Statistik
§ 3 Information - Personalpolitiska programmet
§ 4 Information - Lönekartläggning
§ 5 Beslut - Kompetensutveckling "Miljonen"

Sammanträde den 13 mars
§ 6 Fastställande av dagordning
§ 7 Statistik - Rehab
§ 8 Ledarskap, medarbetarskap
§ 9 Medarbetarundersökning - förslag till ändrade rutiner/förutsättningar
§ 10 Ärende - Rätt till deltid

Sammanträde den 8 maj
§ 11 Fastställande av dagordning
§ 12 Chefsutveckling/medarbetarskap
§ 13 Hälsofrämjande insatser
§ 14 Handlingsplan/rapport lönekartläggning
§ 15 Statistik
§ 16 Information revidering PPP

Sammanträde den 18 september
§ 17 Fastställande av dagordning
§ 18 Information - Personalpolitiska programmet
§ 19 Information - Lönekartläggning 2019
§ 20 Information - verksamhetsinformation
§ 21 Meddelande

Sammanträde den 16 oktober
§ 26 Fastställande av dagordning
§ 22 Verksamhetsinformation
§ 24 Ärende - Förslag på mötesdatum Personalutskottet 2020
§ 25 Ärende - Löneväxling pension

Sammanträde den 4 december
§ 23 Fastställande av dagordning
§ 27 Statistik
§ 28 PPP - Personalpolitiska programmet
§ 29 Lönekartläggning, rapport
§ 30 Verksamhetsinformation
§ 31 Beslut - Motion från Liberalerna om ett friskvårdsbidrag för alla
§ 32 Beslut - Arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse

Sammanträde den 31 januari
§ 1 Fastställande av dagordning
§ 2 Handlingsplan mot trakasserier
§ 3 Kompetensförsörjningsplan
§ 4 Arbetsvärdering och lönekartläggning
§ 5 Verksamhetsinformation
§ 6 Löneprioriteringar
§ 7 Kommungemensam kompetensutveckling 2018

Sammanträde den 14 mars
§ 8 Fastställande av dagordning
§ 9 Heltid som norm
§ 10 Central bemanningsenhet
§ 11 Lönerevision
§ 12 Personalnyckeltal bokslut
§ 13 Verksamhetsinformation
§ 14 Friskvård

Sammanträde den 23 maj
§ 15 Fastställande av dagordning
§ 16 Statistik
§ 17 Rehabprocessen
§ 18 Analysdagen
§ 19 Friskvård
§ 20 Verksamhetsinformation
§ 21 Meddelande - Inkommen handling

Sammanträde den 12 september
§ 24 Fastställande av dagordning
§ 25 Information - Statistik
§ 26 Information - Heltid som norm
§ 27 Information - Verksamhetsinformation
§ 28 Meddelanden

Sammanträde den 10 oktober
§ 22 Fastställande av dagordning
§ 23 Löneöversyn 2018
§ 29 Förslag på mötesdatum PU 2019
§ 30 Verksamhetsinformation
§ 31 Systematisk utvärdering när personal slutar inom någon av Katrineholms verksamheter
§ 32 Optimera hur vi använder våra personella resurser
§ 33 Projekt med sex timmars arbetsdag
§ 34 Meddelanden

Sammanträde den 21 november
§ 35 Fastställande av dagordning
§ 36 Information - Statistik
§ 37 Information - Verksamhetsinformation
§ 38 Beslut - Arbetsmiljö- och hälsoutmärkelsen 2018

Sammanträde den 11 januari
§ 1 Val av justerare
§ 2 Fastställande av dagordning
§ 3 Särskild avtalspension

Sammanträde den 15 februari
§ 4 Fastställande av dagordning
§ 5 Presentation av ny lönechef
§ 6 Process arbetsvärdering med lönekartläggning
§ 7 Heltid som norm
§ 8 Hälsofrämjande arbete
§ 9 Personalstatistik till årsredovisningen 2016
§ 10 Svar motion om avskaffa anställningsformen allmän visstid
§ 11 Svar motion friskvård för kommunens anställda

Sammanträde den 15 mars
§ 12 Val av justerare
§ 13 Fastställande av dagordning
§ 14 Information
§ 15 Löneprioriteringar 2017
§ 16 Kommungemensam kompetensutveckling 2017

Sammanträde den 5 april
§ 17 Val av justerare
§ 18 Fastställande av dagordning
§ 19 Redovisning personalstatistik
§ 20 Rapport lönerörelsen
§ 21 Heltid som norm
§ 22 Rekryteringsläget
§ 23 Arbetsmiljöutmärkelse
§ 24 Övergripande plan kompetensförsörjning
§ 25 Verksamhetsinformation

Sammanträde den 10 maj
§ 26 Fastställande av dagordning
§ 27 Information - Lönerörelsen
§ 28 Information - Heltid som norm
§ 29 Information - Omställningsfonden
§ 30 Information - Rehabiliteringsrapport samt sjukfrånvaro
§ 31 Information - Uppföljning utbildningar
§ 32 Friskvård i Katrineholms Kommun
§ 33 Information - Rekryteringssituation
§ 34 Verksamhetsinformation

Sammanträde den 6 september
§ 35 Fastställande av dagordning
§ 36 Information - Heltid som norm
§ 37 Information - Arbetsvärdering
§ 38 Information - Löneförhandlingar
§ 39 Information - Kompetensförsörjningsplan
§ 40 Information - Rehabiliteringskartläggningar
§ 41 Information - Statistik

Sammanträde den 4 oktober
§ 42 Fastställande av dagordning
§ 43 Information - Heltid som norm
§ 44 Information - Hälsoinspiratörerna
§ 45 Information - Översyn flextid
§ 46 Beslut - Motion att anordna undersköterskeutbildning i Katrineholms Kommun
§ 47 Information - Verksamhetsinformation
§ 48 Information - Statistik

Sammanträde den 22 november
§ 49 Fastställande av dagordning
§ 50 Information - Heltid som norm
§ 51 Information - Torsbymodellen
§ 52 Information - Medarbetarundersökningen
§ 53 Information - Lönekartläggning
§ 54 Beslut - Arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse
§ 55 Beslut - Motion om hälsovård på arbetstid
§ 56 Beslut - Mötesdatum 2018
§ 57 Information - Verksamhetsinformation