/

Katrineholms kommuns officiella anslagstavla.


Vad sätts upp på anslagstavlan?

På anslagstavlan anslås politiska dokument från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

 • Justerade protokoll
 • Kungörelser
 • Tillkännagivanden
 • Övrig information som med stöd av lag eller annan förordning ska meddelas på anslagstavlan

Överklagan

Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du skriftligen överklaga det till Förvaltningsrätten. I skrivelsen till förvaltningsrätten behöver du ange vilket beslut som överklagas och varför du anser att det är felaktigt. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten tre veckor från den dag det anslagits på kommunens anslagstavla. Läs mer om hur du överklagar beslut.

Överklagandet skickas till:

Förvaltningsrätten
Box 406
581 04 Linköping.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige den 12 juni, klockan 18.00 i Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Allmänheten är välkommen

Utdrag ur dagordningen

 • Uppföljning av program för privata utförare 2022
 • Svar på motion om att anlägga regnrabatter
 • Svar på motion om att anlägga konstgjorda isbanor

Du kan även ta del av sammanträdet via

Kallelsen i sin helhet finner du här  

Kungörelse

Länsstyrelsen i Södermanlands län -Naturskydd Kungörelsedelgivning

Justerade protokoll, tillkännagivanden och kungörelser

Dessa sätts upp senast två dagar efter att ett protokoll har justerats.

 • Socialnämndens utskott
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 170-183
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Västra Sörmlands Räddningstjänst, direktionen
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 18-26
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen, Bievägen 49 i Katrineholm
 • Kommunstyrelsen
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 114-138
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Valnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 1-5
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Socialnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 52-54, 56-60
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Överfömyndarnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 29-32
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Överförmyndarkontoret
 • Socialnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 55
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Bildningsnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 31-42
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Bildningsförvaltningen
 • Kommunfullmäktige
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 87-106
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 7-12
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Regionkansliet
 • Socialnämndens utskott
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 151-169
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Bildningsnämndens enskilda utskott
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 1-1
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Bildningsförvaltningen
 • Vård- och omsorgsnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 14
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen