/
/

Katrineholms kommuns officiella anslagstavla.

Anslagstavla

Vad sätts upp på anslagstavlan?

På anslagstavlan anslås politiska dokument från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

 • Justerade protokoll
 • Kungörelser
 • Tillkännagivanden
 • Övrig information som med stöd av lag eller annan förordning ska meddelas på anslagstavlan

Överklagan

Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du skriftligen överklaga det till Förvaltningsrätten. I skrivelsen till förvaltningsrätten behöver du ange vilket beslut som överklagas och varför du anser att det är felaktigt. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten tre veckor från den dag det anslagits på kommunens anslagstavla. Läs mer om hur du överklagar beslut.

Överklagandet skickas till:

Förvaltningsrätten
Box 406
581 04 Linköping.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige den 15 juni 2020, klockan 18.00 i Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Utdrag ur dagordningen

 • Detaljplan för ny grundskola på Norr, del av fastigheten Gersnäs 3:8, Katrineholms kommun
 • Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal
 • Revidering av det Personalpolitiska Programmet

Kallelsen i sin helhet finner du härlänk till annan webbplats 

Justerade protokoll, tillkännagivanden och kungörelser

Dessa sätts upp senast två dagar efter att ett protokoll har justerats.

 • Socialnämndens utskott
  Sammanträdesdatum: 2020-08-06
  Paragraf: 268-287 (269 direktjustering)
  Datum för uppsättande: 2020-08-11
  Datum för nedtagande: 2020-09-04
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Socialnämndens utskott
  Sammanträdesdatum: 2020-08-06
  Paragraf: 269
  Datum för uppsättande: 2020-08-06
  Datum för nedtagande: 2020-08-31
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Delegationsbeslut - bidrag till stipendium - Musikens Hus Akademien
  Sammanträdesdatum: 2020-07-29
  Paragraf: § 87
  Datum för uppsättande: 2020-07-29
  Datum för nedtagande: 2020-08-21
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Socialnämndens utskott
  Sammanträdesdatum: 2020-07-28
  Paragraf: 262-267
  Datum för uppsättande: 2020-07-28
  Datum för nedtagande: 2020-08-21
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Delegationsbeslut - Beslut om hävning av avtal om hemtjänst
  Sammanträdesdatum: 2020-07-13
  Paragraf: 19
  Datum för uppsättande: 2020-07-15
  Datum för nedtagande: 2020-08-17
  Förvaringsplats av protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen
 • Bygg- och miljönämnden
  Sammanträdesdatum: 2020-06-17
  Paragraf: 43–54
  Datum för uppsättande: 2020-06-24
  Datum för nedtagande: 2020-07-23
  Förvaringsplats av protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen