/

Stadsdelen Triangeln

Triangeln, en av Katrineholms mest centrala platser, står inför en spännande utveckling.

Vy över Triangeln. Köpmangatan och Gullvivan i förgrunden.

Vy över Triangeln. Köpmangatan och Gullvivan i förgrunden.

Småstadens kvaliteter på ett hållbart sätt

Området gränsar till tågspåren, det viktiga handelsstråket längs Köpmangatan och Vasavägen som nyligen gjorts om till en stadsgata. Platsen, som idag rymmer parkering, bensinstationer och en snabbmatsrestaurang, ska omvandlas för att lyfta fram småstadens kvaliteter på ett modernt och hållbart sätt.

Det ska vara lätt att ta sig till och från området, både med kollektivtrafik, gång, cykel och bil. Därför föreslås ett mobilitetshus på platsen som bland annat rymmer parkeringsplatser för centrumbesökare.

Katrineholms kommun har som förslag att förvandla Triangeln till en viktig knutpunkt som binder samman stadens norra och södra delar, samtidigt som man bevarar historiska värden och skapar nya funktioner som speglar dagens behov. Med fokus på att skapa en tät, grön stad för promenader och cykling, är förslaget att platsen ska bli både klimatsmart och socialt attraktiv, med nya bostadshus och gröna utrymmen som ökar livskvaliteten.

Gårdsrum och mindre oaser

Förslaget till utformningen av nya Triangelkvarteren syftar till att förstärka det befintliga kommersiella stråket och utbudet genom att försiktigt sila in Köpmannagatan i Triangelkvarteren genom befintliga gaturum och portiker. Här skapas nya mindre gårds- och grändrum som lugna mindre oaser där livet kan pågå.

Här ges plats för mindre uteserveringar, tillfälliga händelser, pop-ups och festivaler. Det utformas en succesiv övergång från dagens kommers längs Köpmannagatan till service, verksamheter, verkstäder, ateljéer, kontor och bostäder i Triangelkvarteren. Byggnadsstrukturen ska erbjuda utrymme för olika sorts aktiviteter och funktioner som bidrar till en livlig stad – särskilt på bottenvåningar.

Vy från Köpmangatan, genom Köpmangränd mot norr.

Vy från Köpmangatan, genom Köpmangränd mot norr.

Bakgrund

I den nu gällande översiktsplanen är Triangelområdet markerat som ett område för stadsförtätning. Kommunstyrelsen gav samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att planlägga Triangelområdet under 2023, vilket resulterade i dokumentet "Kvalitetsprogram, en framtidsvision för Triangelkvarteren i Katrineholm". Detta dokument, som har tagits fram i samarbete med politiker, byggherrar och medborgare, ska fungera som en vägledning för framtida detaljplaner.

Först ut: Gullvivankvarteret

Det finns förslag om att första ettappen av Triangelkvarteret omfattar Gullvivanparkeringen. Detaljplanens syfte är att bebygga Gullvivanparkeringen med bostäder och tillföra fler gröna ytor i centrala Katrineholm.

Parkering kommer att ersättas under marken. Detaljplanen planeras att samrådas under första kvartalet 2025, där får alla som är berörda möjlighet att tycka till och få sina synpunkter besvarade.

Kvarteret Gullvivan.

Kvarteret Gullvivan.

Detaljplansprocessen

När detaljplanen varit ute på samråd kommer kommunen omarbeta förslaget utifrån de inkomna synpunkterna för att sedan skicka ut detaljplanen på granskning kvartal 3, 2025. Under granskningen får berörda ytterligare en möjlighet att yttra sig kring det omarbetade förslaget.

När detaljplanen varit ute på granskning så kommer det omarbetas en sista gång innan det går upp för antagande i kommunfullmäktige. Väljer kommunfullmäktige att anta detaljplanen så har alla berörda möjlighet att överklaga beslutet, inkommer inga överklagande så vinner detaljplanen laga kraft efter 3 veckor och byggnationen kan påbörjas.

Blir planen överklagad så kommer mark- och miljödomstolen att pröva detaljplanen.