/
/

Information för företag som är godkända som utförare av hemtjänst

Utföraren ska ha kunskap om vård- och omsorgsnämndens mål och kvalitetskrav för verksamheten. Utföraren ska också följa de lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd som finns inom området.


Utföraren ansvarar för att uppdraget utförs i enlighet med tillämplig lagstiftning som socialtjänstlag och sekretesslagstiftning samt hälso- och sjukvårdslagen.

Utföraren och dess personal ska vara väl förtrogen med nedan redovisade lokala styrdokument samt se till att verksamheten beaktar och arbetar i enlighet med dem

Senaste nytt för utförare av hemtjänst

 • 2020-09-16. Nu finns ny rutin för Begäran om utdrag ur belastningsregistret. Den gäller från 2021-01-01 för utförare av hemtjänst enligt lagen om valfrihet och finns under Riktlinjer och rutiner Övrigt.
 • 2020-09-15. Ny rutin för säker läkemedelshantering vid in- och utskrivning på sjukhus 2020-09-15. Finns under Rutiner Hälso- och sjukvård.
 • 2020-09-03. Ny rutin finns nu för Nationell punktprevalensmätning av basala
  hygienrutiner och klädregler (PPM) 2020-09-01. Finns under Rutiner Hälso- och sjukvård.
 • 2020-08-11. Rutinen för hantering av covid-19 uppdaterades 2020-07-06 (version 5) och finns under Rutiner Hälso- och sjukvård. Ändringarna finns sammanfattade i en logg på sista sidan.
 • 2020-06-22. Rutinen Hantering av covid-19 är uppdaterad 2020-06-17.
  Checklista för introduktion inför delegering uppdaterad 2020-06-17.
  Båda finns under rutiner Hälso- och sjukvård.
 • 2020-06-17. Nu finns två nya rutiner för värmebölja/höga temperaturer. En rutin för chefer och legitimerad personal. En rutin för omvårdnadspersonal. Finns under Rutiner Hälso- och sjukvård.
 • 2020-05-28. Nu finns ny blankett för delegering av privat utförare under Blanketter Hälso- och sjukvård.
 • 2020-05-19. Nu finns en ny rutin publicerad för Hantering av covid-19 under Rutiner Hälso- och sjukvård.
 • 2020-05-19. Rutinen för hantering av kasserat läkemedel och farligt avfall är uppdaterad 2020-05-17. Finns under fliken Rutiner Hälso- och sjukvård.
 • 2020-05-07. Rutinen för hantering av kasserat läkemedel och farligt avfall är uppdaterad 2020-05-07. Finns under fliken Rutiner Hälso- och sjukvård.

Utbildning i läkemedelshantering

I vår e-tjänst kan du som chef anmäla din personal till kunskapsprov för läkemedelshantering inom hälso- och sjukvård.

E-tjänst för anmälan till utbildning i läkemedelshanteringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

IT-support

Alla felanmälningar ska anmälas via HelpDesk. Du kan göra felanmälan via mejl eller telefon.

Mejl: 6900@katrineholm.se
Ärendena hanteras kontorsdagar mellan klockan 8-17.

Telefon: 0150-569 00
Kontorsdagar mellan klockan 8-17. Övrig tid finns beredskap för akuta ärenden.

Anmäla/avsluta användare i Treserva/TES

Du kan anmäla ny användare, avsluta användare, begära nytt lösenord till användare eller ställa en övrig fråga i vår e-tjänstlänk till annan webbplats.

Utföraren ska ha ett kvalitetssystem som innebär att kvalitetssäkring, kvalitetsledning, kvalitetskontroll och kvalitetsutveckling sker. Socialstyrelsen reglerar service- och omvårdnadsinsatser i sina föreskrifter. 

Socialstyrelsens föreskrifter

Eftersom föreskrifter och allmänna råd ändras behöver kommuner och enskilda verksamheter löpande kontrollera om det skett förändringar.
Aktuella föreskrifter och allmänna råd finns på Socialstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats.

Basala hygienregler

 • Hygienregler kommunal verksamhet (hygienråd för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland)
 • Basala hygienrutiner
 • Basala hygien och klädregler
 • Basala hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård

Basala hygienrutinerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Covid-19

Demens

Informationsöverföring och samordnad planering

 • Anhörig/närstående
 • Egenvård
 • Informationsöverföring
 • Hemsjukvård
 • Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård
 • Psykisk hälsa
 • Säker läkemedelshantering vid in- och utskrivning.
  OBS! Ny rutin från 1 september 2020. Implementering av rutinen och rutin/blankett för medskick till sjukhus, sker av MAS under hösten enligt särskild kommunikationsplan.
 • Trygg hemgång och effektiv samverkan - Riktlinjer för samverkan vid in - och utskrivning av patienter i slutenvård i Sörmland

Informationsöverföring och samordnad planeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tandvårdsstöd

Dokumentation ska ske enligt Socialtjänstlagen (SoL), både under handläggning och under verkställighet. Dokumentationen ska ge en bild av hur den enskilde erhåller det stöd och hjälp som beviljats samt hur den enskilde klarar sin vardag.

Här hittar du rutiner och instruktioner för hur du ska dokumentera planering, genomförande och uppföljning av insatser.

För de utförare som enbart utför serviceinsatser finns särskild blankett för genomförandeplan samt Vägledning för externa serviceföretag som dokumenterar manuellt.

Rutiner och instruktioner

Social dokumentation och IBIC för omvårdnadspersonal

Filmerna kan visas på arbetsplatsträffar eller i andra gruppsammanhang, men kan också ses enskilt. De är avsedda för all personaloch innehåller både grunder och mer fördjupad information. En rekommendation är att använda dem vid inskolning av ny omvårdnadspersonal. Filmerna är textade och innehåller både teori och praktisk handledning i verksamhetssystemet Treserva.

Del 1 - Grundernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Del 2- Individens behov i centrum och ICFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Del 3 - Genomförandeplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Del 4 - Genomförandejournallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Del 5 - Vårdplaner HSL-dokumentation (och skyddsåtgärder)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läkemedelshantering - utbildning för omvårdnadspersonal

Här finns filmer att titta på inför delegering.

Del 1 - Läkemedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Del 2 - Läkemedel fortsättninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Del 3 - Diabeteslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utbildningsmaterial Säker läkemedelshantering vid in- och utskrivning (det finns även utbildningsmaterial med talmanus) länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Instruktionsfilm för på- och avklädning av personlig skyddsutrustning

Del 1 - Brukare/patienter med luftvägssymtomlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Del 2 - Brukare/patienter med luftvägssymptom talande för Covid-19 eller bekräftad Covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Kontaktperson vid ansökan om att bli utförare av hemtjänst

Controller Marie Myrbeck

Telefon: 0150-578 21