/

Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

Från den 1 januari 2021 finns det möjlighet att ansöka om kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (KBF).
KBF är ett tillägg till de bostadsbidrag och bostadstillägg som Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten handlägger.

För att kunna få KBF måste du

  • Vara folkbokförd i Katrineholms kommun.
  • Ha ett beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
  • Ha ett andrahandskontrakt på bostaden där vård- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm har förstahandskontrakt.
  • Fått bostadsbidrag eller bostadstillägg beviljat hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten och ändå inte ha minimibeloppet kvar efter att hyran är betald.
  • Ha någon form av inkomst, till exempel aktivitets- eller sjukersättning.

Om du har kapitaltillgångar som överstiger 100 000 kronor har du inte möjlighet att få KBF.

Du kan läsa mer i Regler för kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning Pdf, 78.8 kB..

Ansökan

Du kan ansöka om KBF i vår e-tjänst eller blankett Länk till annan webbplats..

Beslut

Du får ett skriftligt beslut. Om ansökan beviljas står det hur stort belopp som kommer att betalas ut och när det kommer att betalas ut.
Beslutet gäller för ett år i taget eller tills dina ekonomiska förutsättningar ändras.

Utbetalning

Vid nya ansökningar kan KBF beviljas från och med den månad som ansökan har kommit in till kommunen.
För personer som ansöker varje år betalas summan ut i efterskott från den 1 februari för det år som tillägget avser, även om beslut fattas senare under året.

KBF betalas ut den tjugonde varje månad.
Belopp som understiger 100 kronor per månad betalas inte ut.

Förändrade förutsättningar

Du har en skyldighet att snarast anmäla förändringar i inkomst, boendekostnader, familjesituation eller annat som kan påverka rätten till eller storleken på KBF.

När ett beslut om bostad med särskild service enligt LSS avslutas upphör möjligheten att få KBF vid samma datum. Vid dödsfall gäller beslut om KBF under innevarande månad samt efterföljande månad då dödsboet har möjlighet att säga upp lägenheten inom den tidsrymden.

Omprövning

KBF omprövas vid förändrade förutsättningar. Om nya uppgifter kommer in under tiden som beslut om KBF löper, eller om omständigheterna ändras, kan kommunen på egen hand ompröva beslutet om KBF.

Återbetalningsskyldighet

Du kan bli återbetalningsskyldig om KBF har betalats ut felaktigt, eller med felaktigt belopp.

Överklagan

Eftersom det inte finns en lagstadgad rätt till KBF fattas beslut utifrån de regler som kommunfullmäktige bestämt.

Beslutet kan därför bara lämnas till Förvaltningsrätten som har att ta ställning till lagligheten i beslutet, det vill säga göra en laglighetsprövning, och antingen undanröja eller fastställa beslutet. Beslutet kan inte ändras.

Kontakt

Avgiftshandläggare

Telefontid: måndag-fredag 9-11