/
/

Kommunstyrelsen

Här finns handlingar och beslut som tas i kommunstyrelsen. Protokoll finns från år 2017 och framåt. Vill du ha tillgång till äldre protokoll kan du kontakta kommunledningsförvaltningen.

Kommunstyrelsen den 29 januari 2020

§ nr Ärende

1      Fastställande av dagordning

2      Kommunstyrelsens verksamhet

3      Omvärdsbevakning

4      Pågående viktigare/större uppdrag och händelser

5      Rådet för trygghet och säkerhet

6      Näringslivsrådet

7      Västra Sörmlands Räddningstjänst

8      Upphandling av vård och sociala tjänster

9      Revidering av handlingsplan CEMR

10    Antagande av förbundsordning kommunalförbundet Sydarkivera

11    Revidering av attestreglementet

12    Svar på motion om klimatsmart byggande i Katrineholm 2.0

13    Svar på motion om att det saknas möjlighet att jämföra olika hemtjänstutövare i Katrineholm.se

14    Svar på motion om nollvision mot vräkning av barnfamiljer

15    Svar på motion om ett friskvårdsbidrag för alla

16    Risk- och sårbarhetsanalys 2019 för Katrineholms kommun

17    Kommunstyrelsens plan med budget 2020-2022

18    Avsiktsförklaring gällande Säker digital kommunikation (SDK) 2020

19    Svar på remiss - Handlingsplan för arbetet med friluftlivsmålen

20    Exploatering och köpeavtal avseende fastigheterna Djulö 2:64-2:69, Sjötorp Bygg AB

21    Markanvisningsavtal avseende del av fastigheten Nävertorp 5:1, Sjötorp Bygg AB

22    Stiftelsen Makarna Brisefalks fond

23    Bidrag till Katrineholm Cup Fotboll 2020 - Katrineholm Cupallians

24    Bidrag till Katrineholms jazz- och bluesfestival 2020

25    Bidrag till Katrineholm Pride 2020

26    Anmälan av delegationsbeslut

27    Meddelanden

Kommunstyrelsen den 26 februari 2020

§ nr Ärende

28    Kommunstyrelsens verksamhet

29    Pågående viktigare/större uppdrag och händelser

30    Kommunens kvalitet i korthet (KKIK)

31    Enkät – genomförda åtgärder i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2019

32    KATEC

33    Risk- och sårbarhetsanalys 2019 för Katrineholms kommun

34    Svar på motion om att välkomna medborgarna att delta i Katrineholms utveckling

35    Årsredovisning 2019, kommunstyrelsen

36    Kommunstyrelsens internkontrollrapport 2019

37    Reviderad delegationsordning

38    Revidering av dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

39    Bidrag till MTB-arena - CK Ceres

40    Svar på remiss- Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan samt förslag till Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan

41    Svar på remiss om bostadsförsörjningsprogram Vingåkers kommun

42    Anmälan av delegationsbeslut

43    Meddelanden

Kommunstyrelsen den 25 mars 2020

§ nr Ärende

44    Fastställande av dagordning

45    Kommunstyrelsens verksamhet

46    Årsredovisning och bokslut 2019 för Katrineholms kommun

47    Policy mot företeelsen social dumpning

48    Anmälan av områden som ska undantas från möjligheten att få dagsersättning vid eget boende (EBO) i enlighet med lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

49    Tillfällig justering av avgifter med anledning av det nya coronaviruset

50    Svar på motion om tillgänglig lek i parken

51    Svar på motion om vision och strategi för integration i Katrineholm

52    Svar på motion om Agenda 2030 i de kommunala bolagen

53    Redovisning av obesvarade motioner - mars 2020

54    Svar på remiss - Revidering av aktieägaravtal och ägardirektiv - Energikontoret i Mälardalen AB

55    Svar på remiss - Strukturbild Sörmland

56    Samverkansöverenskommelse mellan Katrineholms kommun och
Polismyndigheten, lokalpolisområde Katrineholm, 2020-2022

57    Intern kontroll 2019

58    Svar på revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsiksplikt

59    Sammanställning av kommunstyrelsens medel till förfogande - 2020-03

60    Bidrag till Summer Camp 2020

61    Markanvisningsavtal avseende del av fastigheten Sandbäcken 3:1, Katrineholm

62    Markanvisningsavtal avseende fastigheterna Kanntorp 4:18 och 4:21,
Katrineholm

63    Ledamotsinitiativ

64    Anmälan av delegationsbeslut

65    Meddelanden

Kommunstyrelsen den 27 maj 2020

§ nr Ärende

66    Fastställande av dagordning

67    Uppsägning av avtal om samarbete om dataskyddsombud med Flen, Oxelösund, Gnesta, Strängnäs och Vingåker kommun

68    Information

69    Detaljplan för ny grundskola på Norr, del av fastigheten Gersnäs 3:8, Katrineholms kommun

70    Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal

71    Revidering av det Personalpolitiska Programmet

72    Årsredovisning 2019 för Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB

73    Årsredovisning 2019 Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR)

74    Årsredovisning 2019 för Vårdförbundet Sörmland

75    Årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

76    Ny förbundsordning Vårdförbundet Sörmland

77    Fastställande av 2021 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

78    Upphävande av regler för kommunalt bidrag till studieförbundens lokala verksamhet

79    Sänkta hyror i utsatta branscher

80    Riktlinjer chefsanställningar i Katrineholms kommun

81    Hyra av mobil lekpark

82    Lyckliga Gatornas sommarlovsaktiviterer 2020

83    Köpeavtal avseende del av fastigheterna Djulö 2:5 och Djulö 2:8 samt del av Sandbäcken 3:1 och del av Lasstorp 4:2

84    Tertialrapport 2020 Katrineholms kommun

85    Planeringsdirektiv 2021 med plan för 2022-2023

86    Inriktningsbeslut utifrån det särskilda uppdraget om planering för utveckling av boendeplatser för vård- och omsorgsnämndens brukare

87    Inställt sammanträde - kommunstyrelsen den 17 juni 2020

88    Anmälan av delegationsbeslut

89    Meddelanden

90    Trevlig sommar

Kommunstyrelsen den 28 augusti 2020

§ nr Ärende

91 Kommunstyrelsens verksamhet

92 Pågående viktigare/större uppdrag och händelser

93 Sommaren inom turismnäringen i kommunen

94 Parkeringsavgift parkeringshuset Loket

95 Revidering av hyror och avgifter för kommunens lokaler och fritidsanläggningar

96 Svar på motion om informationskampanj gällande cykeltrafik

97 Svar på motion om riktlinjer för markanvisning

98 Svar på motion om föreningsbidrag och delegation

99 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 2021

100 Revidering av Reglemente för intern kontroll

101 Bidrag till färja - Valdemarsön

102 Svar på remiss - Regional cykelstrategi för Sörmland

103 Yttrande över betänkandet Stärk lokalt åtgärdsarbete -att nå målet ingen övergödning (SOU 2020:10)

104 Kommunstyrelsens övergripande plan med budget 2021

105 Anmälan av delegationsbeslut

106 Meddelanden

2020

Sammanträde den 28 oktober 2020

Sammanträde den 14 oktober 2020

Sammanträde den 30 september 2020

Sammanträde den 26 augusti

Sammanträde den 27 maj 2020

Sammanträde den 29 april 2020

Inställt kommunstyrelsesammanträde

Sammanträde den 25 mars 2020

Sammanträde den 26 februari 2020

Sammanträde den 29 januari 2020

Kommunstyrelsen den 23 januari 2019

§ nr Ärende

1      Kommunstyrelsens ansvarsområde

2      Bostadsmarknaden

3      VSR - samverkan RTÖG (Räddningstjänsten östra Götaland) Nyföretagarcentrum

4      Nyföretagarcentrum

5      Länsgemensam socialjour Sörmland

6      Attestreglemente

7     Svar på motion om måltidsvän

8     Återrapportering - särskilt uppdrag ny gruppbostad enligt LSS

9     Samråd - Reviderad renhållningsordning för Katrineholms kommun

10   Besvarande av revisionsrapporten Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet

11   Val av ledamöter och ersättare i folkhälsoutskottet för mandatperioden 2019-2022

12   Val av ledamöter och ersättare i personalutskottet för mandatperioden 2019-2022

13   Brotts- och skadeförebyggande rådets organisatoriska tillhörighet samt val av ledamot tillika ordförande

14   Val av ledamöter till pensionärsrådet

15   Markanvisningsavtal Luvsjön etapp 4

16   Bidrag till musikfestival för mogna 2019

17   Bidrag till Katrineholm jazz- och bluesfestival 2019

18   Anmälan av delegationsbeslut

19   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

20   Meddelanden

Kommunstyrelsen den 27 februari 2019

§ nr Ärende

21    Kommunstyrelsens ansvarsområde

22    Kontaktcenter

23    Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

24    Ny grafisk profil för Katrineholms kommun

25    Revidering av regler för utdelning av idrotts- och ungdomsledarstipendium (KFS 3.11)

26    Revidering av bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

27    Svar på motion om funkisglädje

28    Svar på motion om rullstolsgungor

29    Svar på motion om drickvattensfontäner

30    Svar på motion om oppositionsråd

31    Årsredovisning 2018, kommunstyrelsen

32    Kommunstyrelsens internkontrollrapport 2018

33    Förordnande av kommundirektör

34    Organisering av Katrineholms kommuns trygghets- och säkerhetsarbete (tidigare BROSK)

35    Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

36    Revidering av reglemente för Pensionärsrådet

37    Näringslivsråd 2019 - 2022

38    Val av styrgrupp till Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2019-2022

39    Val av kommunala representanter i Samkultur Sörmland - mandatperioden 2019-2022

40    Anmälan av delegationsbeslut

41    Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

42    Meddelanden

Kommunstyrelsen 27 mars 2019

§ nr Ärende

43    Kommunstyrelsens ansvarsområde

44    Ekonomisk utfallsprognos och personalstatistik för Katrineholms kommun

45    Ekonomi i balans - vård- och omsorgsnämnden

46   Årsredovisning och bokslut 2018 för Katrineholms kommun

47   Revidering av lokala ordningsföreskrifter

48   Revidering av reglemente för service- och tekniknämnden

49   Extra medel till investeringsprojektet Ny konsgräsplan i Katrineholm

50   Redovisning av obesvarade motioner mars 2019

51   Årsredovisning 2018 för Västra Sörmlands Räddningstjänst

52   Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-2021) - kollektivtrafiken

53   Svar på motion om klimatsmart Katrineholm

54   Kommunstyrelsens plan med budget 2019

55   Ekonomi i balans 2019

56   Intern kontroll 2018

57   Rökfria miljöer i Katrineholms kommun

58   Sammanställning av kommunstyrelsens medel till förfogande 2019-03-13

59   Yttrande gällande samrådsförslaget om ny översiktsplan för Finspång

60   Anmälan av delegationsbeslut

61   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

62   Meddelanden

Kommunstyrelsen den 24 april 2019

§ nr Ärende

63    Kommunstyrelsens verksamhet

64    Kommunstyrelsens ansvarsområde - God ekonomisk hushållning

65    Ekonomi i balans, socialnämnden

66    Återrapportering - hemtjänsten

67    Revidering av Reglemente för kommunstyrelsen

68    Förnyande av giltighetstid respektive borttagande av styrdokument

69    Årsredovisning 2018 för Vårdförbundet Sörmland

70    Svar på motion om Inför "Rättviksmodellen"

71    Planeringsdirektiv 2020 med plan för 2021-2022

72    Yttrande remiss SOU 2018:74 Lite mer Lika

73    Yttrande gällande granskning av hyresbidrag till föreningar

74    Återrapportering- särskilt uppdrag interndebitering

75    Bidrag till Valla IF:s 100-årsjubileum

76    Ansökan om bidrag till Katrineholm Pride 2019

77    Anmälan av delegationsbeslut

78    Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

79    Meddelanden

Kommunstyrelsen den 29 maj2019

§ nr Ärende

80    Kommunstyrelsens verksamhet

81    Pågående viktigare händelser/projekt - Sommarlovsaktiviteter

82    Kommunstyrelsens ansvarsområde - Strategiskt jämställdhetsarbete

83    KFV Marknadsföring

84    Triangelföreningen KFUM

85    Förslag till taxa för bygg-och miljönämndens verksamhet enligt Lag om tobak och liknande produkter och Alkohollagen

86    Revidering av reglementet för bygg-och miljönämnden

87    Giltighetstid för anvisningsdokument -Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun

88    Giltighetstid för anvisningsdokument- Regler för Katrineholms förtjänsttecken m.m.

89    Revidering av Reglemente för kommunstyrelsen

90    Borgensansökan för Katrineholm Vatten och Avfall AB

91    Årsredovisning 2018 för Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB

92    Årsredovisning 2018 för Regionförbundet Sörmland

93    Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

94    Svar på motion "rätt till deltid"

95    Svar på motion om Bättre brandberedskap

96    Svar på motion om att undvika vilseledande marknadsföring av Katrineholms kommun

97    Tertialrapport 2019 Katrineholms kommun

98    Årsredovisning och räkenskapssammanställning för av kommunen förvaltade stiftelser 2018

99    Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen

100  Markanvisning av etableringsmark från fastigheten Lövåsen 3:1 i Katrineholms kommun

101  Yttrande gällande begäran från Sörmland Vatten om delfinansiering av en gemensam resurs

102  Tillköpsbeställning avseende lokal linjetrafik och stadstrafik för år 2020 (Trafikbeställning)

103  Bidrag till Summer Camp 2019

104  Borgerlig begravningsförrättare

105  Förordnanden för att fullgöra ordförandeuppgifter under sommaren 2019

106  Anmälan av delegationsbeslut

107  Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

108  Meddelanden

Kommunstyrelsen den 19 juni 2019

§ nr Ärende

109  Kommunstyrelsens verksamhet

110  Omvärdsbevakning- arbetsmarknadsläget

111  Ekonomi i balans - vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden

112  Parkeringshuset

113  Ny arena Backavallen

114  Näringslivsrådet

115  Rådet för trygghet och säkerhet

116  Årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

117  Fastställande av 2020 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

118  Svar på motion om bostäder på landsbygden

119  Svar på motion om att avlasta lärarna genom att anställa lärarassistenter

120  Delrapport för ökad övergång till egen försörjning

121  Yttrande över SKL:s rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

122  Ansökan om bidrag till Katrineholmsrevyn 2019

123  Yttrande Gemensam Utvecklingsplan Fyra Mälarstäder

124  Näringslivsråd 2019-2020

125  Anmälan av delegationsbeslut

126  Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

127  Meddelanden

128  Trevlig sommar

Kommunstyrelsen den 28 augusti 2019

§ nr Ärende

129  Kommunstyrelsens verksamhet

130  Pågående viktigare händelser/projekt

131  Avfallsplanen

132  Svar på motion om subventionerade lunchkuponger till fattigpensionärer

133  Svar på motion om mera motion i tidigare år

134  Revidering av styrdokument- Anvisningsdokument för föreningsstöd

135  Upphävande av verksamhetsområde för vatten och avlopp för Genne 1:6

136  Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2020

137  Entledigande och val av ledamot, tillika vice ordförande, i personalutskottet

138  Entledigande och val av ny deltagare, tillika ordförande, i Näringslivsrådet

139  Kommunstyrelsens underlag för övergripande plan med budget 2020

140  Anmälan av delegationsbeslut

141  Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

142  Meddelanden

143  Avtackning

Kommunstyrelsen den 25 september2019

§ nr Ärende

144  Kommunstyrelsens verksamhet

145  Pågående viktigare/större uppdrag, projekt och händelser

146  Omvärldsbevakning

147  Katrineholmsveckan

148  Digitalisering i skolan

149  Revidering av lokala ordningsföreskrifter

150  Detaljplan för del av kvarteret Abborren, fastigheten Abborren 11, Katrineholms kommun

151  Detaljplan för del av Järven 3 m.fl., fastigheterna del av Järven 3 samt del av Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun

152  Måltidspolitiska programmet 2020-2023

153  Idrottspolitiska programmet 2020-2023

154  Revidering av anvisningsdokument- Riktlinjer för Katrineholms kommuns externa webbplatser

155  Redovisning av obesvarade motioner september 2019

156  Svar på motion om att återuppta projektet språkvänner

157  Svar på motion om föreningsbidrag och delegation

158  Kommunstyrelsens delårsrapport för perioden januari till augusti 2019

159  Delrapport förändrad organisation för överförmyndaren

160  Anmälan av delegationsbeslut

161  Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

162  Meddelande

Kommunstyrelsen den 9 oktober 2019

§ nr Ärende

163  Delårsrapport per den 31 augusti 2019 för Katrineholms kommun

Kommunstyrelsen den 30 oktober 2019

§ nr Ärende

164 Kommunstyrelsens verksamhet

165 Återremiss - Delårsrapport per den 31 augusti 2019 för Katrineholms kommun

166 Revidering av Avgifter inom socialnämndens verksamhet - KFS 4.27

167 Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd

168 Revidering av avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet - KFS

169 Revidering av färdtjänsttaxa - KFS 4.14

170 Revidering av hyror och avgifter för kommunens lokaler och fritidsanläggningar 2020

171 Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken

172 Övergripande plan med budget 2020-2022

173 Detaljplan för Luvsjön etapp 4 -del av fastigheten Sjöholm 2:2, Katrineholms kommun

174 Revidering av inriktningsdokument - En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun

175 Förslag till ändring av ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB

176 Svar på motion om kranmärkt vatten

177 Kommunstyrelsens internkontrollplan 2019 - 2020

178 Bidrag till Musikfestival för mogna 2020

179 Sammanställning av kommunstyrelsens medel till förfogande 2019-10-22

180 Remiss - Långtidsbudget 2019-2022 Hjälmarens vattenvårdsförbund

181 Markanvisningsavtal avseende del av fastigheten Sandbäcken 3,1, Victor Håkansson Invest AB

182 Markanvisningsavtal avseende del av fastigheten Sandbäcken 3.1, Smart Yta AB

183 Markanvisningsavtal avseende del av fastigheten Sandbäcken 3:1, Katrineholm Budservice AB

184 Anmälan av delegationsbeslut

185 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

186 Meddelanden

Kommunstyrelsen den 27 november 2019

§ nr Ärende

187  Fastställande av dagordning

188  Kommunstyrelsens verksamhet

189  Omvärdsbevakning

190  Pågående viktigare/större uppdrag och händelser

191  Skolresultat samt trygghet och säkerhet

192  Ekonomi i balans - socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden

193  Arbetsmiljöverket - arbetsmiljöarbetet

194  Återremiss - Övergripande plan med budget 2020-2022

195  Revidering av taxa för offentlig kontroll av livsmedel och animaliska biprodukter

196  Aktualitetsprövning av Katrineholms kommuns översiktsplaner

197  Förlängning av giltighetstid för Arkivreglemente med tillämpningsföreskrifter

198  Västra Sörmlands Räddningstjänsts delårsrapport 2019

199  Vårdförbundet Sörmlands delårsrapport 2019

200  Utbetalning av kommunalt partistöd 2020

201  Svar på motion om förtydligande skyltning

202  Svar på motion att tillgänglighetsanpassa politiken i Katrineholm

203  Ledamotsinitiativ

204  Anmälan av delegationsbeslut

205  Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

206  Meddelanden

Kommunstyrelsen den 18 december 2019

§ nr Ärende

207  Kommunstyrelsens verksamhet

208  Pågående viktigare/större uppdrag och händelser

209  Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning - KFS 1.01

210  Revidering av uppdrag till Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR)

211  Giltighetstid för anvisningsdokument - Anvisningsdokument för föreningsstöd

212  Förlängning och förnyande av styrdokument

213  Markanvisningsavtal avseende del av fastigheten Lövåsen 3.1, Cervos Fastigheter AB

214  Omfördelning av investeringsmedel

215  Utveckling av besöksmålet Julita gård - kulturmiljöer i världsarvsklass

216  Ansökan om kommunal borgen - Hjälmsätters ekonomiska fritidsstugeförening

217  Anmälan av delegationsbeslut

218  Sveriges Kommuner och Regioner

219  Meddelanden

220  God Jul och Gott Nytt År

2019

Sammanträde den 18 december 2019

Sammanträde den 27 november 2019

Sammanträde den 30 oktober 2019

Sammanträde den 9 oktober 2019

Sammanträde den 25 september

Sammanträde den 28 augusti

Sammanträde den 19 juni

Sammanträde den 29 maj

Sammanträde den 24 april

Sammanträde den 27 mars

Sammanträde den 27 februari

Sammanträde den 23 januari

Kommunstyrelsen den 24 januari 2018

§ nr  Ärende

1       Fastställande av dagordning

2       Kommunstyrelsens ansvarsområde

3       Nya kommunallagen

4       Västra Sörmlands Räddningstjänst

5       Handlingsplan för dagvatten 2018-2021

6       Svar på motion om att öppna minst tolv nya förskoleavdelningar under 2017/2018

7       Svar på motion om att införa äldreboendegaranti i Katrineholms kommun

8       Yttrande gällande remiss till handlingsplan för Hjälmaren 2018-2021

9       Exploateringsavtal och köpeavtal avseende del av fastigheten Sandbäcken 3.1, Havsörnen, Katrineholm

10     Exploateringsavtal med köpeavtal Tegelstaden Bygg AB avseende Abborren 11 i Katrineholm

11     Exploateringsavtal och köpeavtal med Tegelstaden Bygg AB avseende del av kvarteret Pionen, del av fastigheten Sandbäcken 3:1 i Katrineholm

12     Exploateringsavtal och köpeavtal med Sjötorps Förvaltning AB avseende del av fastigheten Sjöholm 2:31, Eldsoppen, Katrineholm

13     Bidrag till Katrineholms SK 100 år

14     Entledigande och val av ny ersättare i personalutskottet

15     Omdisponering av investeringsanslag

16     Anmälan av delegationsbeslut

17     Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

18     Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

19     Meddelanden

Kommunstyrelsen den 28 februari 2018

§ nr  Ärende

20    Fastställande av dagordning

21    Kommunstyrelsens ansvarsområde

22    Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

23    Folkhälsoutskottet

24    Brotts- och skadeförebyggande rådet

25    Utvidgat verksamhetsområde för del av Lövåsen 3:1 och Sandbäcken 3:1 (Finntorp)

26    Utvidgat verksamhetsområde för del av Forssjökvarn 1:172 och del av Forssjökvarn 6:1 m.fl. Ragnars gärde

27    Ändring av avgifter inom vård och omsorg, KFS 4.22

28    Förlängning och förnyande av giltighetstid för styrdokument

29    Årsredovisning 2017, kommunstyrelsen

30    Kommunstyrelsens internkontrollrapport 2017

31    Yttrande över vägplan rörande väg 56 Katrineholm - Bie

32    Anmälan av delegationsbeslut

33    Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

34    Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

35   Meddelanden

Kommunstyrelsen den 28 mars 2018

§ nr  Ärende

36     Kommunstyrelsens ansvarsområde

37     Ekonomisk utfallsprognos och personalredovisning för Katrineholms

38     Försörjningsstöd och externa placeringar

39     Personalutskottet

40     Aktuell brottsstatistik för Katrineholms kommun

41     Årsredovisning och bokslut 2017 för Katrineholms kommun

42     Svar på remiss gällande regionbildning

43     Bostadsförsörjningsprogrammet i Katrineholms kommun

44     Schablonfördelningar ensamkommande

45     Redovisning av obesvarade motioner

46     Svar på motion om att företagen ska synas

47     Yttrande över remissen gällande Sörmlandsstrategin

48     Bidragsansökan avseende Katrineholm Pride 2018

49     Intern kontroll 2017

50     Sammanställning av kommunstyrelsens medel till förfogande 2018-03-16

51     Anmälan om delegationsbeslut

52     Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

53     Meddelanden

Kommunstyrelsen den 25 april 2018

§ nr  Ärende

54     Kommunstyrelsens ansvarsområde

55     Ekonomisk utfallsprognos och personalredovisning för Katrineholm kommun

56     Dataskyddsförordningen (GDPR)

57     Life IP-projektet Öljaren

58     Heltid som norm

59     Kompetensförsörjningsplan

60     Årsredovisning 2017 för Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB

61     Årsredovisning 2017 för Vårdförbundet Sörmland

62     Reviderad instruktion för kommundirektören

63     Svar på motion om ökad samverkan och kunskap mellan polisen och kommunen

64     Planeringsdirektiv 2019 med plan för 2020-2021

65     Lokaliseringsutredning på Västra Stambanan

66     Anmälan av delegationsbeslut

67     Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

68     Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

69     Meddelanden

Kommunstyrelsen den 30 maj 2018

§ nr  Ärende

70     Kommunstyrelsens ansvarsområde

71     Avfallsplanen

72     KFV Marknadsföring

73     Triangelföreningen KFUM

74     Minskning av kostnaderna för ekonomiskt bistånd och externa placeringar

75     Långsiktig planering för lokalisering av förskoleutbyggnad

76     Nominering av styrelseledamot till Katrineholms Entreprenörscentrum

77     Ändringar i styrdokumenten Avgifter inom vård- och omsorg (maxtaxan) samt i Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet

78     Revidering av Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet

79     Skatteväxling, fördelningsmodell, regional kollektivtrafikmyndighet samt överenskommelse av uppgiftsfördelning i och med regionbildning i Sörmland

80     Årsredovisning 2017 för Katrineholm Vatten och Avfall AB och Sörmland Vatten och Avfall AB

81     Årsredovisning 2017 för Västra Sörmlands Räddnings-tjänst

82     Årsredovisning 2017 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

83     Årsredovisning 2017 för Regionförbundet Sörmland

84     Dataskyddsombud för kommunstyrelsen

85     Yttrande över vägplan rörande väg 56 mellan Bie och Alberga

86     Trafikbeställning till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet avseende lokal linjetrafik och stadstrafik för år 2019

87     Uppföljning av kommunplan 2015-2018

88     Tertialrapport 2018 Katrineholms kommun

89     Årsredovisning och räkenskapssammanställning år 2017 för av kommunen förvaltade stiftelser

90     Utdelning från stiftelsen Johan August Karlssons testamentsmedel

91     Förordnanden för att fullgöra ordförandeuppgifter under sommaren 2018

92     Slutrapport Katrineholm 100 år

93     Anmälan av delegationsbeslut

94     Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

95     Meddelanden

Kommunstyrelsen den 20 juni 2018

§ nr  Ärende

96     Kommunstyrelsens ansvarsområde

97     Ekonomisk utfallsprognos och personalredovisning för Katrineholms kommun

98     Lyckliga gatorna

99     Västra stambanegruppen

100   Beslut om Sörmlandstaxan 2019

101   Fastställande av Inriktningsbeslut inför upphandling av regionaltågstrafik Etapp 2

102   Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet verksamhetsplan och budget 2019 (2020-2021)

103   Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

104   Fastställande av 2019 års budget för Samordningsförbun-det RAR i Sörmland

105   Svar på motion om kommunalt ansvar för fordons- och personskador

106   Grönplan för Katrineholms stad

107   Nytt markanvisningsavtal avseende bostadsbyggnation i Norra stadsdelen inom del av fastighetgen Gersnäs 3:8 i Katrineholms kommun

108   Markanvisningsavtal med Tekniska verken i Linköping AB avseende industrimark inom del av fastigheten Kerstinboda 3:3 m fl i Katrineholm

109   Markanvisningsavtal med Finja AB avseende industrimark inom del av fastigheten Kerstinboda 3:3 m.fl. i Katrineholms kommun

110   Exploateringsavtal avseende del av fastighet Djulö 2:3, Katrineholms kommun

111   Köpeavtal avseende fastigheterna Plogen 2:1 och del av Nävertorp 5:1

112   Revidering av och tillägg i kommunstyrelsens delegationsordning

113   Avslutande av uppdrag om samverkan inom räddningstjänsten

114   Anmälan av delegationsbeslut

115   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

116   Meddelanden

117   Trevlig sommar

Kommunstyrelsen den 29 augusti 2018

§ nr  Ärende

118   Kommunstyrelsens ansvarsområde

119   Personalstatistik

120   Uppföljning försörjningsstöd och externa placeringar

121   Hemtjänsten

122   Biblioteksplan Katrineholms kommun 2018-2020

123   Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019

124   Svar på motion om lektorer i bildningsförvaltningens verksamhet

125   Svar på motion om att ge Katrineholmarna en ätbar park

126   Remissvar juridik som stöd för förvaltningens digitalisering

127   Avsiktförklaring medlemskap kommunalförbundet Sydarkivera

128   Nämndens underlag för övergripande plan med budget - kommunstyrelsen 2019

129   Ansökan om bidrag till ökade kostnader för Katrineholms simsällskap

130   Markanvisning Katrineholms Logistikcentrum

131   Exploateringsavtal avseende del av fastigheten Djulö 2:3 (Djulö Backar), Katrineholms kommun

132   Anmälan av delegationsbeslut

133   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

134   Meddelanden

Kommunstyrelsen den 26 september 2018

§ nr  Ärende

138   Dagordning

139   Kommunstyrelsens ansvarsområde

140   Sommarlovsaktiviter med mera

141   Överenskommelse mellan Katrineholms och Vingåkers kommuner om samverkan i gemensam nämnd och revidering av Reglemente för Viadidaktnämnden

142   Revidering av bilagan till Inriktning för inköp i Katrineholms kommun

143   Redovisning av obesvarade motioner 2018

144   Kommunstyrelsens delårsrapport januari till augusti 2018

145   Södermanlands läns regionala ANDT-strategi 2018-2021

146   Remiss yttrande över Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Södermanlands län

147   Revidering av dokumenthanteringsplan samt arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

148   Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsens ansvarsområde

149   Upplösning av stiftelser

150   Återrapportering - Utredning av för- och nackdelar med en samlad gymnasieskola

151   Återrapportering - Ökad trygghet och säkerhet

152   Återrapportering - Fortsatt arbete med att utveckla verksamheterna med digitalisering och E-tjänster

153   Återrapportering - Gemensamt utveckla och effektivisera arbetsformer som säkerställer ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv i kommunens arbete med försörjningsstödstagare

154   Återrapportering - Ytterligare förskoleplatser utifrån den långsiktiga planen för utbyggnad av förskolan

155   Markanvisningsavtal med CT Development avseende handel, drivmedel, restaurang och lastbilsuppställningsplats inom del av fastigheten Lövåsen 3:1

156   Anmälan av delegationsbeslut

157   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

158   Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

159   Meddelanden

Kommunstyrelsen den 8 oktober 2018

§ nr  Ärende

160   Delårsrapport per den 31 augusti 2018 för Katrineholms kommun

161   Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrum, bildande av gemensamt utbildningsbolag

Kommunstyrelsen den 24 oktober 2018

§ nr  Ärende

162   Kommunstyrelsens ansvarsområde

163   Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun

164   Skolresultat

165   Civilförsvarsarbetet

166   Reviderade regler för det kommunala partistödet

167   Utbetalning av partistöd 2019

168   Antagande av taxa för tjänster inom Västra Sörmlands Räddningstjänst

169   Taxor och avgifter kulturnämnden 2019

170   Revidering av hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar 2019

171   Avgifter inom socialnämndens verksamhet (KFS 4.27)

172   Tillfälliga taxor och avgifter 2018, simhallen

173   Övergripande plan med budget 2019-2021

174   Grönplan Katrineholms kommun

175   Likvidation av Regionförbundet Sörmland, verksamhetsövergång med mera

176   Likvidation Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och verksamhetsövergång

177   Svar på motion om anordnande av en demokratidag

178   Svar på motion om medborgarinflytande

179   Svar på motion om praktik för ungdomar inom vård och omsorg

180   Förslag till ledamot och ersättare till Region Sörmlands regionala utvecklingsnämnd

181   Yttrande över betänkandet -En utvecklad översiktsplanering Del 1: Att underlätta efterföljande planering (SOU 2018:46)

182   Sammanställning av kommunstyrelsens medel till förfogande 2018-10-11

183   Slutrapport - Heltid som norm

184   Anmälan av delegationsbeslut

185   Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

186   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

187   Meddelanden

Kommunstyrelsen den 28 november 2018

§ nr  Ärende

188   Kommunstyrelsens ansvarsområde

189   Ekonomisk utfallsprognos och personalredovisning för Katrineholms kommun

190   KATEC

191   Särskild ekonomisk uppföljning för socialnämnden

192   Särskild ekonomisk uppföljning för vård- och omsorgsnämnden

193   Sörmlandstaxan 2019

194   Tilläggsavgift i kollektiv persontrafik

195   Ändring i vård- och omsorgsnämndens reglemente KFS 1.18

196   Delårsrapport Katrineholms Fastighets AB:s samt Katrineholms Industrihus AB

197   Delårsrapport Västra Sörmlands räddningstjänst

198   Delårsrapport Vårdförbundet Sörmland

199   Delårsrapport Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

200   Svar på motion om Kafé fullmäktige i Katrineholm

201   Svar på motion om systematisk utvärdering när personal slutar inom någon av Katrineholms verksamheter

202   Svar på motion om att optimera hur vi använder våra personella resurser

203   Svar på motion om projekt med sex timmars arbetsdag

204   Remissvar - regional livsmedelsstrategi

205   Återrapportering - Plan för friluftsliv

206   Återrapportering - Utredning av kostnader och möjlig lokalisering av en begravningsplats för husdjur (smådjur)

207   Anmälan av delegationsbeslut

208   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

209   Meddelanden

Extra sammanträde kommunstyrelsen den 17 december 2018

§ nr  Ärende

210   Ordning för ersättares tjänstgöring för ej närvarande ledamot i styrelsen och nämnderna mandatperioden 2019-2022

211   Revidering av Arvodesbestämmelser för förtroendevalda

Kommunstyrelsen den 19 december 2018

§ nr  Ärende

212   Kommunstyrelsens ansvarsområde

213   Ekonomisk utfallsprognos och personalredovisning för Katrineholms kommun

214   Grafisk profil och Ny webbplats för Katrineholms kommun

215   Uppföljning försörjningsstöd och externa placeringar

216   Särskild ekonomisk uppföljning för socialnämnden

217   Särskild ekonomisk uppföljning för vård- och omsorgsnämnden

218   Kommunplan 2019 - 2022

219   Godkännande av investeringar Katrineholm Vatten och Avfall AB

220   Reviderat reglemente för gemensam patientnämnd

221   Revidering anvisningar Bestämmelser omställningsstöd och pension för förtroendevalda Kommuner och Landsting (OPF-KL)

222   Återrapportering - Masterplan Norra stadsdelen

223   Remiss - Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt

224   Avtal om överlåtelse av fastighet

225   Anmälan av delegationsbeslut

226   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

227   Meddelanden

228   God Jul och Gott Nytt År


2018

Sammanträde den 19 december

Sammanträde den 17 december - extra sammanträde

Sammanträde den 28 november

Sammanträde den 24 oktober

Sammanträde den 8 oktober

Sammanträde den 26 september

Sammanträde den 29 augusti

Sammanträde den 20 juni

Sammanträde den 30 maj

Sammanträde den 25 april

Sammanträde den 28 mars

Sammanträde den 28 februari

Sammanträde den 24 januari

Kommunstyrelsen den 25 januari 2017

§ nr  Ärende

1       Kommunstyrelsens ansvarsområde

2       Personalredovisning

3       Miljöarbete i Katrineholm

4       Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Eriksbergsvägen, fastigheterna Djulö 2:3 m.fl. Katrineholm, Katrineholms kommun

5       Sörmlandstaxan (avser kollektivtrafik)

6       Affärsvillkor, produkter och priser för resande med Gnestapendeln

7       Verksamhetsplan och kompletterande beslut om budget 2017 (2018-19) för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

8       Delårsrapport från Katrineholm Vatten och Avfall AB för perioden januari till augusti 2016

9       Delårsrapport från Regionförbundet Sörmland, januari-augusti 2016

10     Svar på motion om ombyggnation av bussdelen på resecentrum

11     Svar på revisonsrapporten Granskning av Shared Business Service

12     Samarbetsavtal för laddstolpar för elbilsladdning

13     Yttrande i mål 8375-16 om laglighetsprövning av beslut om utbetalning av partistöd

14     Anmälan om delegationsbeslut

15     Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

16     Meddelanden

 Kommunstyrelsen den 22 februari 2017

§ nr  Ärende

17     Kommunstyrelsens ansvarsområde

18     Regionbildning

19     Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK

20     Förslag till VA-plan för Katrineholms kommun

21     Svar på motion om högre underhållsnivåer för verksamhetslokaler

22     Svar på motion om att sätta upp stadsskyltar

23     Svar på motion om pendlarparkering i Äsköping

24     Svar på motion om uppföljning av skälig bostadskostnad inom försörjningsstödet

25     Svar på motion om sportotek - att låna istället för att köpa

26     Undertecknande av Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR)

27     Yttrande över Regionalt trafikförsörjningsprogram Sörmland 2017-remissversion

28     Omdisponering av investeringsanslag

29     Ansökan om bidrag till musikteaterprojektet "Kvinnorna och Staden"

30     Revisionsrapport: granskning av beredningsprocessen

31     Familjecentral i Nävertorp

32     Kompetensförsörjningsplan kommunledningsförvaltningen

33     Årsredovisning 2016, kommunstyrelsen

34     Kommunstyrelsens internkontrollrapport 2016

35     Trygghetsarbetet i Katrineholms kommun

36     Utökning av parkeringsövervakning

37      Kommunplan

38      Anmälan om delegationsbeslut

39      Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

40      Meddelanden

Kommunstyrelsen den 29 mars 2017

§ nr  Ärende

41     Kommunstyrelsens ansvarsområde

42     Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå) och personalnyckeltal

43     Sysselsättningsåtgärder riktade till försörjningsstödstagare (lägesrapport)

44     Årsredovisning och bokslut 2016 för Katrineholms kommun

45    Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning

46    Förslag till renhållningsordning

47    Revidering av riktlinjer för arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse

48    Detaljplan för Ragnars gärde, del av fastigheterna Ericsberg 6:1 m.fl., Forssjö, Katrineholms kommun

49    Svar på motion om bevarande av Gamla Vattentornet

50    Svar motion friskvård för kommunens anställda

51    Svar motion om avskaffa anställningsformen allmän visstid

52    Redovisning av obesvarade motioner

53    Årsredovisning 2016 för Västra Sörmlands Räddningstjänst

54    Årsredovisning 2016 för Katrineholm Vatten och Avfall AB

55    Intern kontroll 2016

56    Revisionsrapport: översiktlig granskning av intern kontroll

57    Markanvisningsavtal avseende byggnation för bostadsändamål inom del av fastigheten Abborren 6 i Katrineholms kommun

58    Markanvisningsavtal avseende byggnation för bostadsändamål, handel och restaurang inom del av fastigheten Sandbäcken 3:1 i Katrineholms kommun

59    Exploateringsavtal avseende byggnation för bostadsändamål och kommunal service till exploateringsfastigheten Katrineholm Eriksberg 6:1 med fler

60    Extra lönesatsning

61    Bidrag till Idrott- och kulturfestivalen 2017

62    Extra sammanträde för kommunstyrelsen

63    Anmälan om delegationsbeslut

64    Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

65    Meddelanden

Kommunstyrelsen den 5 april 2017

§ nr  Ärende

66     Avtal om överlåtelse av fastighet, gällande del av fastigheterna Sothönan 9, Laggarhult 3:1 och Sandbäcken 3:1 (nybildade Katrineholm Sothönan 21), Katrineholms kommun

Kommunstyrelsen den 26 april 2017

§ nr  Ärende

67     Kommunstyrelsens ansvarsområde

68     Ekonomisk utfallsprognos och personalredovisning för Katrineholms kommun

69     Fokusområde - Hälsofrämjande arbetsplats och minskad sjukfrånvaro

70     Extratjänster

71     Årsredovisning 2016 för Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB

72     Årsredovisning 2016 för Vårdförbundet Sörmland

73     Inriktning för inköp i Katrineholms kommun

74     Svar på motion om den politiska organisationen

75     Svar på motion om samhällsbyggnadsnämnd

76     Svar på motion om förbud mot tiggeri

77     Enledigande och val av ny ledamot i folkhälsoutskottet

78     Entledigande och val av ny ersättare i folkhälsoutskottet

79     Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsens ansvarsområde

80     Återrapportering uppdrag - Översyn och förstärkning av säkerheten vid Katrineholms gymnasie- och högstadieskolor

81     Återrapportering uppdrag - förslag på möteslokaler

82    Återrapportering uppdrag - Sandbäcksskolans behov av utökade lokaler

83    Planeringsdirektiv 2018 med plan för 2019-2020

84    Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande

85    Anmälan om delegationsbeslut

86    Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

87    Meddelanden

Kommunstyrelsen den 31 maj 2017

§ nr  Ärende

88     Fastställande av dagordning

89     Kommunstyrelsens ansvarsområde

90     Ekonomiskutfallsprognos och personalredovisning för Katrineholms kommun

91     Information om avfallsplanen

92     Återrapportering konstnärlig utsmyckning av Talltullen

93     Vård- och omsorgsförvaltningen - äldreomsorgen

94     Översyn av valkretsindelningen i Katrineholms kommun

95     Anvisningar friskvård i Katrineholms kommun

96     Remiss gällande landstingets ansökan till regeringen om att bilda region

97     Årsredovisning 2016 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

98     Årsredovisning 2016 för KFV Marknadsföring AB

99     Årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

100   Fastställande av 2018 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

101   Svar på motion om inköpsförbud för artiklar som innehåller mikroplaster

102   Svar på motion om ställplatser för husbilar

103   Svar på motion om äldredag för politiker

104   Svar på motion om granskning av delegationsbeslut

105   Svar på motion om fordran hos Migrationsverket på över 95 miljoner

106   Lagrådsremiss, förslag om ny kommunallag

107   Erbjudande om överlåtelse av anvisningar på ensamkommande barn och unga

108   Omfördelning av medel för tillbyggnad av Sandbäcksskolans matsal

109   Trafikbeställning till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet avseende lokal linjetrafik och stadstrafik för år 2018

110   Årsredovisning och räkenskapssammanställning för av kommunen förvaltade stiftelser 2016

111   Upplösning av stiftelser

112   Svar på IT-revisionens övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet avseende behörigheter och dataintrång

113   Förordnanden för att fullgöra ordförandeuppgifter under sommaren 2017

114   Anmälan om delegationsbeslut

115   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

116   Meddelanden

Kommunstyrelsen den 21 juni 2017

§ nr  Ärende

117   Kommunstyrelsens ansvarsområde

118   Ekonomiskutfallsprognos och personalredovisning för Katrineholms kommun

119   Heltid som norm

120   Nyanlända, ensamkommande barn och ungdomar - ändringar i regelverken rörande mottagandet (övergripande uppföljning)

121   KFV Marknadsföring

122   Extratjänster

123   Trafikstrategi Katrineholms kommun

124   Parkeringsstrategi Katrineholms kommun

125   Årsredovisning 2016 för Regionförbundet Sörmland

126   Svar på motion om arbetsmiljön inom barnomsorgen

127   Svar på motion om planer för fler laddstationer

128   Svar på motion om traditionell husmanskost

129   Kvalitetssäkring av Shared Buisness Services

130   Revidering av 3-årsplan för infrastruktur och kollektivtrafik åren 2018-2020.

131   Förvärv av fastigheten Eriksberg 63:2 i Katrineholms kommun

132   Uppdatering av långsiktig plan för utbyggnad av förskolan samt redovisning av uppdrag till KFAB att utöka förskoleplatser 2018

133   Anmälan om delegationsbeslut

134   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

135   Meddelanden

136   Tillönskan om en skön och bra sommar

Kommunstyrelsen den 30 augusti 2017

§ nr  Ärende

137   Kommunstyrelsens ansvarsområde

138   Ekonomiskutfallsprognos och personalredovisning för Katrineholms kommun

139   Katrineholm Summer Club

140   KFUM Triangelföreningen

141   Nyproduktion av bostadslägenheter samt garage och parkering i kvarteret Pantern 2, etapp 2

142   VA-taxa för Katrineholms kommun

143   Förvärv av aktier i Inera AB

144   Ändring i Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrums stadgar

145   Projektering och investering för nybyggnation av socialförvaltningens lokal vid Rådmannen 4

146   Kemikalieplan 2018-2021, Katrineholms kommun

147   Förändring av ansvarsområden - kultur- och turismnämnden samt kommunstyrelsen

148   Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente KFS 1.04

149   Ändring i Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.m

150   Delårsrapport 1 2017 från Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

151   Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-2020) för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

152   Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2018

153   Överenskommelse mellan Katrineholms kommun och Katrineholms idrottsallians

154   Ansökan om medlemskap i Västra Stambanegruppen

155   Revidering av uppdrag - Översyn av samverkan i gemensam nämnd

156   Nämndens underlag för övergripande plan med budget - kommunstyrelsen 2018

157   Medel för arbete etablering av Amazon Web Services

158   Försäljning av etableringsmark från fastigheten Lövåsen 3:1 i Katrineholms kommun

159   Trygghetsvakter/ordningsvakter i Katrineholm

160   Näringslivrådets sammansättning 2017 - 2018

161   Deklarationsombud

162   Borgerlig begravningsförrättare

163   Anmälan om delegationsbeslut

164   Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

165   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

166   Meddelanden

Kommunstyrelsen den 27 september 2017

§ nr  Ärende

167   Temadag om äldrefrågor

168   Kommunstyrelsens ansvarsområde

169   Sysselsättningsåtgärder riktade till försörjningsstödtagare

170   Heltid som norm

171   Redovisning av obesvarade motioner

172   Kommunstyrelsens delårsrapport januari till augusti 2017

173   Samverkansavtal mellan Katrineholms kommun och Polisen

174   Nybyggnation av förskola vid Örnen

175   Hyreskostnad för ny brandstation

176   Bidrag till musikfestival för mogna

177   Deltagande i Regionförbundet Sörmlands ledningskonferens 2017

178   Återrapportering uppdrag - Långsiktig plan för att möta behov av LSS-bostäder

179   Återrapportering uppdrag - Hemmaplanslösningar för barn och ungdomar med vissa diagnoser/funktionsnedsättningar

180   Återrapportering uppdrag - Effekter för Katrineholms kommun av förändringar i betalningsansvarslagen

181   Återrapportering: utvärdering av dokument- och ärendehanteringssystemet LEX2

182   Anmälan om delegationsbeslut

183   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

184   Meddelanden

Kommunstyrelsen den 11 oktober 2017

§ nr  Ärende

185   Delårsrapport per den 31 augusti 2017 för Katrineholms kommun

Kommunstyrelsen den 25 oktober 2017

§ nr  Ärende

186   Fastställande av dagordning

187   Kommunstyrelsens ansvarsområde

188   Ekonomisk utfallsprognos och personalredovisning för Katrineholms kommun

189   Utbetalning av partistöd 2018

190   Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

191   Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt Miljöbalken

192   Höjningar av hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

193   Övergripande plan med budget 2018-2020

194   Svar på motion om att producera egen el via solceller

195   Svar på motion om skoldusch

196   Svar på motion om renodlad gymnasieskola

197   Svar på motion att anordna undersköterskeutbildning i Katrineholms Kommun

198   Delårsrapport från Gemensam patientnämnd

199   Delårsrapport från Västra Sörmlands Räddningstjänst för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2017

200   Yttrande över remiss - Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

201   Yttrande över förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2024

202   Granskningshandling - Planbeskrivning - Detaljplan för Tröskmaskinen 10 m.fl., Valla Katrineholms kommun

203   Exploateringsavtal och köpeavtal med Sjötorps Förvaltning AB avseende fastigheterna Alen 6-7, 10-15, i Katrineholm

204   Exploateringsavtal och köpeavtal med Sjötorps Förvaltning AB avseende del av fastigheten Djulö 2:3, Djulö Backar, Katrineholm

205   Sammanställning av kommunstyrelsens medel till förfogande 2017-10

206   Bidrag till Summer Camp 2017

207   Revidering av beslut gällande upplösning av Sjukhjälpsfonden

208   Återtagande av hyreskontrakt i Stadsparken

209   Anmälan om delegationsbeslut

210   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

211   Meddelanden

Kommunstyrelsen den 29 november 2017

§ nr  Ärende

212   Kommunstyrelsens ansvarsområde

213   Ekonomisk utfallsprognos och personalredovisning för Katrineholms kommun

214   Handlingsplan CEMR (Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå)

215   Detaljplan för del av kvarteret Pionen del av fastigheten Sanbäcken 3:1, Katrineholms kommun

216   Återremiss: Trafikstrategi

217   Återremiss: Parkeringsstrategi

218   Hastighetsplan Katrineholms kommun

219   Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet RAR

220   Återremiss: Utbetalning av partistöd 2018

221   Avräkning mot Katrineholms Fastighets AB i budgetförslaget 2018

222   Förslag till revideringar av styrdokumenten Ägardirektiv för Katrineholm Fastighets AB (KFS nr 5.07) samt Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB (KFS nr 5.01)

223   Delårsrapport från Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB

224   Delårsrapport från Vårdförbundet Sörmland

225   Svar på motion om uppdrag om förstudie av parkeringshus

226   Svar på motion om förströelsefond

227   Svar på motion om införande av Huskurage

228   Styrelse för IUC (Installatörernas utbildningscentrum)

229   Yttrande över förslag till länsplan för regional infrastruktur för Södermanlands län 2018-2029

230   Bidrag till Katrineholm jazz- och bluesfestival 2018

231   Nominering till Leader Sörmland

232   Ändring av sammanträdesdag i januari 2018 för kommunstyrelsen

233   Grönplan Katrineholms stad

234   Finansiering av nyårspromenad 2017

235   Försäljning av etableringsmark från fastigheten Lövåsen 3:1 i Katrineholms kommun, Enium AB

236   Försäljning av etableringsmark från fastigheten Lövåsen 3:1 i Katrineholms kommun

237   Exploateringsavtal avseende del av fastigheten Trolldalen 1:1 i Katrineholms kommun, Trolldalen

238   Anmälan om delegationsbeslut

239   Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

240   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

241   Meddelanden

Kommunstyrelsen den 13 december 2017

§ nr  Ärende

242   Fastställande av dagordning

243   Kommunstyrelsens ansvarsområde

244   Ekonomisk utfallsprognos och personalredovisning för Katrineholms kommun

245   Ungdomsverksamhet i Katrineholm

246   Sammanställning mark och exploateringar under 2017

247   Svar på motion om utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom äldreomsorgen

248   Svar på motion om hälsovård på arbetstid

249   Återrapportering - Översyn av samverkan i gemensam nämnd med förslag till organisation för Viadidiktnämndens verksamheter

250   Godkännande av Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om justering av priser för Movingo

251   Detaljplan för fastigheten Havsörnen 21 m.fl

252   Detaljplan för Mörkhulta, del av fastigheten Mörkhulta 1:10 m.fl, Katrineholms kommun

253   Detaljplan för Mörkhulta, del av fastigheten Mörkhulta 1:10 m.fl, Katrineholms kommun

254   Fördjupad samverkan Räddningstjänsten

255   Bidrag till kulturföreningen Fogelstad

256   Tillönskan om en God Jul och ett Gott Nytt År

257   Anmälan om delegationsbeslut

258   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

259   Meddelanden

2017

Sammanträde den 13 december

Sammanträde den 29 november

Sammanträde den 25 oktober

Sammanträde den 11 oktober

Sammanträde den 27 september

Sammanträde den 30 augusti

Sammanträde den 21 juni

Sammanträde den 31 maj

Sammanträde den 26 april

Sammanträde den 5 april

Sammanträde den 29 mars

Sammanträde den 22 februari

Sammanträde den 25 januari