/

Brukarinflytande

Vård- och omsorgsnämnden arbetar på olika nivåer med samråd.

Samråd är tillfällen när brukare och medborgare träffar förtroendevalda och företrädare för vård- och omsorgsförvaltningen för att diskutera hur verksamheten kan utvecklas.

Nämnden har antagit riktlinjer för samrådsorganisation Pdf, 111.8 kB..

Det finns tre typer av möten:

  • Medborgardialog
  • Samråd med brukar- och anhörigorganisationer
  • Brukardialog

I Katrineholms finns även ett kommunalt Funktionsrättsråd och Pensionärsråd som lyder under kommunstyrelsen.

Medborgardialog

Dialog med medborgare som hålls en gång per år. Öppen för alla och ger möjlighet för exempelvis de som har frågor om hemtjänst att delta. Formerna för att skapa goda samtal kan variera. Behov och önskemål från deltagare och arrangör avgör.

Samråd med brukar- och anhörigorganisationer

Deltagarna träffar verksamhetschef och andra ansvariga inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Brukar- och anhörigorganisationerna bjuds in två gånger per termin. Organisationerna bjuder sedan själva in medlemmar. Högst fem personer per förening kan delta. Samråd kan genomföras oftare vid behov. På samråden diskuteras verksamhetsnära frågor, men inte enskilda ärenden. Formerna för att skapa goda samtal kan variera. Behov och önskemål från deltagare och arrangör avgör.

Brukardialog

Brukare träffar enhetschef och förtroendevalda. Brukare som inte har möjlighet att själva föra sin talan kan representeras av företrädare (närstående, god man, förvaltare). Brukare och deras företrädare ska vara i fokus och bör vara i majoritet.
Brukardialog kan genomföras flera gånger per termin. På brukardialog diskuteras allmänna frågor som rör enheten. Frågor som gäller enskilda individer, eller som inte rör enheten, tas upp enskilt med den som ansvarar för aktuell fråga.

Kontaktpolitiker

En gång per termin kallas nämndens kontaktpolitiker till brukarrådet för att göra kontakten med politiker lättare för brukaren. Kontaktpolitiker ansvarar att bevaka brukarperspektivet i verksamheten för nämndens räkning

På grund av ny mandatperiod kommer nya kontaktpolitiker att väljas den 23 februari 2023. Därefter kommer en förteckning över aktuella kontaktpolitiker att finnas här.

Kontakt

Nämndsekreterare vård- och omsorgsnämnden

Telefon: 0150-578 14