/

Revision & rapporter

Revisionen är ett av kommunfullmäktiges demokratiska instrument för att utvärdera, effektivisera samt kontrollera den kommunala verksamheten.

Revisionen granskar all verksamhet inom Katrineholms kommun. Granskningen görs varje år. Ett särskilt revisionsreglemente styr fullmäktiges uppdrag till revisorerna.

De förtroendevalda revisorerna ska granska:

  • om verksamheten sköts ändamålsenligt och ekonomiskt.
  • att räkenskaperna är korrekta.
  • att den interna kontrollen inom styrelserna och nämnderna är tillräcklig.
  • Lekmannarevisorerna, som utses av de förtroendevalda revisorerna, ska granska om de kommunala bolagens verksamheter sköts enligt punkterna ovan.

Om du som medborgare i kommunen anser att vi borde uppmärksamma någon speciell verksamhet eller fråga kan du kontakta revisionen.

Kommunrevisionen biträds I granskningsarbetet av Komrev inom Öhrlings PriceWaterhouseCoopers.

Revisorer i Katrineholms kommun hittar du i kommunens förtroendemannaregister Länk till annan webbplats..