/

Ungas Framtid

Ungas Framtid är ett EU-projekt som leds av Region Sörmland. Projektet pågår mellan åren 2023 till 2025 och medfinansieras av Europeiska Unionen.

EU-flagga med texten: Medfinansieras av Europeiska unionen

Syfte & mål

Projektet syftar till att fler unga mellan 13 och 19 år ska fullfölja studier i grundskola och gymnasieskola.

Projektet ska även bidra till att unga kommer i arbete eller närmar sig arbetsmarknaden.

Ansök om att få delta i projektet

För att få bli deltagare i projektet måste du ansöka. För det krävs att:

  • du är är mellan 13 och 19 år.
  • du går på en skola i Katrineholms kommun.
  • du önskar stöd att hitta din väg framåt i skolan eller på fritiden.

Du ansöker via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fyra kommuner samverkar

Fyra sörmländska kommuner samverkar i fem olika delprojekt för att bidra till utveckling där barn och undomars hälsa och utbildning står i fokus. Delprojektens aktiviteter ska leda till förändringar på individnivå, organisationsnivå och strukturell nivå.

- Att stärka ungas syn på sin egen förmåga och vilja utvecklas är viktigt, säger Agneta Engström, Projektledare och Strateg i region Sörmland.

Fem delprojekt

  • Eskilstuna kommun - Utbildning till varubud (Rekarnegymnasiet 1)
  • Eskilstuna kommun - Tvålärarskap i matematik (Rekarnegymnasiet 2)
  • Katrineholms kommun - Individfokuserat elevstöd från 13 år
  • Oxelösunds kommun - Mer deltagande närvaro för årskurs 7-9
  • Strängnäs kommun - Ökad närvaro och fler från Kommunalt Aktivitetsansvar (KAA) till studier

Delprojektet i Katrineholm

I delprojekt Katrineholm bygger man vidare på tidigare ESF-projekt #jagmed och #KlarFramtid. Insatser som man tidigare arbetat med på gymnasienivå kommer nu att prövas och implementeras i årskurs 7–9.

Målgrupp

Ungdomar i åldern 13–19 år som riskerar utanförskap på grund av bristande studier.

Beräknat antal ungdomar

50 ungdomar, jämt fördelat mellan könen.

Övergripande mål

Fler ungdomar ska slutföra sina studier. Ökat antal betyg för deltagare i projektet. Kunskapen om orsaker till att ungdomar inte fullföljer sina studier ska öka. Stärka berörda organisationers förmåga att fånga upp och möta elever i riskzonen. Förbättra samverkan för att erbjuda hälsofrämjande aktiviteter i och utanför skolan.

Arbetssätt och metoder

Förebyggande och studiemotiverande insatser för elever i årskurs 7 – 9. Bygga upp en god relation med varje deltagare. Stötta, motivera och arbeta individanpassat med ungdomen i fokus. Stöd vid övergångar. Etablera samverkan mellan skolan och verksamheter utanför skolan. Dialogkonferenser med föreläsningar. Arbeta integrerat med jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering. Erfarenhetsutbyte och samverkan med samtliga delprojekt, Region Sörmland och Danmark.

Kontaktperson

Inger Christensen (delprojektledare)
Telefon: 072-548 64 37
Mejl: inger.christensen@katrineholm.se

Vi som jobbar i projektet

Vi som är kopplade till projektet har ett brett kontaktnät och många års erfarenhet av den värld mellan studier och vuxenliv som inte alltid är så lätt att navigera i.

Inger Christensen

Inger är projektledare för delprojektet i Katrineholm. Hon delar även uppdraget som projektledare för huvudprojektet med Agneta Engström. Inger var tidigare projektledare i ESF-projektet #jagmed och #KlarFramtid.

Johan Granquist

Lisa Jonsson

Lisa arbetar på bildningsförvaltningen och delar uppdraget som projektledare med Inger.

Lisa Jonsson

Johan Granquist

Johan är elevkoordinator i Ungas Framtid och är anställd vid Järvenskolan. Han arbetar främst med ungdomar i åldern 13 – 19 år som behöver hjälp och stöd för att klara sina studier.

Johan Granquist

Philip Ekström Winberg

Philip är elevkoordinator i Ungas Framtid och är anställd vid Järvenskolan. Han arbetar främst med ungdomar i åldern 13 – 19 år som behöver hjälp och stöd för att klara sina studier.

Hanna Mellstrand

Hanna är elevkoordinator i Ungas Framtid och är anställd vid Bildningsförvaltningen. Hon arbetar främst med ungdomar i åldern 13–19 år som behöver hjälp och stöd för att klara sina studier.

Johan Granquist

Camilla Knutsson

Camillas är elevkoordinator i Ungas Framtid och anställd vid Bildningsförvaltningen. Hennes huvuduppgift är att stötta elever i årskurs 6–9 med hög skolfrånvaro och att fungera som en länk mellan hemmet och skola.

Johan Granquist

Piret Gustavsson Rihvk

Piret arbetar som studie- och yrkesvägledare på Järvenskolan. Hon vägleder högstadieelever och samarbetar bland annat med vårdnadshavare, lärare och mentorer. Hon hjälper till att organisera arbetet med praktik och ingår i skolans elevhälsoteam.

Johan Granquist

Johanna Malmberg

Johanna är studie-och yrkesvägledare för Introduktionsprogrammet på Duveholmsgymnasiet. Förutom att ingå i framtidsteamet är hon också en del av elevhälsoteamet på sin skola.

Johan Granquist

Karin Hagemar Falk

Karin arbetar som studie- och yrkesvägledare på Lindengymnasiet. Hon vägleder gymnasieelever och samarbetar bland annat med vårdnadshavare, lärare och mentorer. Hon ingår också i skolans elevhälsoteam.

Suzanne Melchersson

Suzanne arbetar som APL-samordnare på Duveholmsgymnasiet. APL står för arbetsplatsförlagt lärande. Suzanne är också kommunens representant i Arbetsförmedlingens ESF-projekt SamSTART.

Johan Granquist

Pernilla Danielsson

Pernilla är kurator vid Habiliteringsmottagningen på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm.

Johan Granquist

Johanna Sööberg

Johanna arbetar som specialpedagog på Habiliteringsmottagningen på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm.

Johan Granquist

Marina Wistbacka

Marina arbetar som LSS-handläggare på Vård- och omsorgsförvaltningen. LSS står för lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Johan Granquist

Stefan Baresic

Stefan jobbar som ungdomsfältare vid ungdomsteamet som är en del av socialförvaltningen. Stefan jobbar mycket förebyggande ute på våra skolor och även vid våra fritidsgårdar och på ställen där våra ungdomar befinner.

Johanna Bergström

Johanna arbetar som arbetsmarknadscoach på Ungdomstorget, där unga utan arbete eller studier kan få stöd och vägledning. Insatserna är till för unga 16-24 år. Ungdomstorget drivs av Viadidakt, som är en gemensam förvaltning för vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser i Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Porträtt på en glad person.

Sophie Rönnklint

Sofie är enhetschef på centrala barn- och elevhälsan i bildningsförvaltningen.

Porträtt på en glad person.