/

Hälso- och sjukvård

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård på särskilda boenden, dagverksamheter, dagliga verksamheter och i hemsjukvården. Kommunen erbjuder även rehabilitering och hjälpmedel. Personer med stort omvårdnadsbehov kan få intyg för stöd till tandvård.

MAS/MAR är ansvarig för kvalitet och säkerhet i den kommunala hälso- och sjukvården. Ansvaret gäller bland annat den vård och behandling som ges och de krav som ställs på kontakter med läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. Det gäller även läkemedelshantering, dokumentation, rehabilitering samt anmälan om skador i hälso- och sjukvården.

MAS/MAR har även övergripande ansvar för att det finns riktlinjer, rutiner, instruktioner, patientsäkerhetsberättelse samt följa upp verksamheterna utifrån patientsäkerhetsfrågor.

Telefon

MAS/MAR 0150-568 17

Har du eller din närstående en demenssjukdom kan du kontakta kommunens demenssjuksköterska för att få råd, stöd och vägledning.

Demenssjuksköterskan kan hjälpa dig om du har frågor om till exempel:

 • minnesproblem eller hjälpbehov
 • hur du ska bemöta en person som har en demenssjukdom
 • om du behöver tips om hur du ska göra i olika situationer.

Telefon

Demenssjuksköterska 0150-572 43

Kommunens hemsjukvård drivs utifrån ett hälsofrämjande synsätt. Hemsjukvården ska vara anpassad och utformad för att stötta och utveckla din förmåga och oberoende.

Personalen består av distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter som arbetar i team. Hemsjukvården är uppdelad på geografiska distrikt. Arbetet drivs på uppdrag av Region Sörmland.

För att bli inskriven i hemsjukvården ska du vara över 18 år och ha ett långvarigt behov av sjukvård, hjälpmedel eller rehabilitering. Hembesök erbjuds när du inte kan ta dig till vårdcentral/sjukhus själv, med eller utan hjälp. Sjuksköterskorna tjänstgör dygnet runt.

Hembesök är gratis om du är inskriven i hemsjukvården. Annars betalar du en avgift för enstaka hembesök.

Så här gör du om du behöver hemsjukvård

Om du bor i ordinärt boende kontaktar du din vårdcentral som gör en medicinsk bedömning. Vårdcentralen kontaktar sedan kommunens hemsjukvård.

Om du bor på särskilt boende eller korttidsenhet erbjuds du automatiskt hälso- och sjukvårdsinsatser av kommunen.

Telefon

Samordningssköterska för hemsjukvård: 070-788 47 95
Telefontid: måndag till fredag 8-12 och 13-16.

Vård och omsorg Direkt: 0150-48 80 30 
Telefontid: måndag-fredag klockan 8-12 och 13-16.

Rehabenheten: 0150-48 84 60
Telefontid: måndag-fredag klockan 8.00-8.30

Vid behov av hjälpmedel ska du kontakta din vårdcentral. Det kan till exempel vara rollator, rullstol, förhöjning till toalett och andra hjälpmedel för att du ska klara dina dagliga aktiviteter.

Vårdcentralen ger ett uppdrag till kommunen om du inte kan ta dig till vårdcentralen, med eller utan hjälp.

Hjälpmedlen är ett lån från kommunen så länge behovet finns. När hjälpmedlet inte längre används ansvarar du själv för att återlämna det till Hjälpmedelscentralen.

Telefon

Rehabenheten 0150-48 84 60
Telefontid: måndag-fredag klockan 8.00-8.30.

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.

Patientskada är en personskada som uppstått genom någon av de situationer som beskrivs i 6 § patientskadelagen enligt följande:

 1. Undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
 2. Fel i eller felaktig hantering av sjukvårdsutrustning
 3. Felaktig diagnos
 4. Överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
 5. Olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning
 6. Ordination av läkemedel i strid med föreskrifter

Vård- och omsorgsförvaltningen bedriver hälso- och sjukvård bland annat inom hemsjukvård och på särskilda boenden.

Katrineholms kommun har en patientskadeförsäkring tecknad hos Protector som omfattar den hälso- och sjukvård kommunen driver.

Du som har drabbats av en patientskada vid hälso- och sjukvård hos Katrineholms kommun har möjlighet att vända dig direkt till vårt försäkringsbolag Protector genom att skicka en anmälan till försäkringsbolaget.

Anmälan bör innehålla följande information:

 • Information om att du anmäler en patientskada till exempel ”Jag vill härmed anmäla följande patientskada som inträffat i vård- och omsorgsförvaltningen i Katrineholms kommuns verksamhet".
 • Namn, personnummer, adress och övriga kontaktuppgifter på den skadelidande.
 • Att anmälan avser Katrineholms kommun, vård- och omsorgsförvaltningen.
 • Den kontaktperson på vård- och omsorgsförvaltningen du/ni haft kontakt med när skadan inträffade, uppmärksammades eller utreddes (exempelvis ansvarig chef, MAS).
 • Datum och berörd verksamhet där händelsen inträffade.
 • Beskrivning av vad som har hänt och vilka skador som uppkommit.
 • Om det inträffade har medfört extra kostnader, till exempel sjukhusvård, läkemedel eller annat. Specificera kostnaderna.
 • Eventuella bilagor (exempelvis bilder, utredningar, eventuell journal från annan vårdgivare, kommunens anmälan till Inspektionen för vård och omsorg).

Skadeanmälan skickas till

Protector Forsikring AB
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm

skador@protectorforsakring.se
Telefon 08-410 637 00

Har du frågor?

Kontakta Vård och omsorg Direkt på telefon 0150-48 80 30 för att få hjälp med uppgifter till en kontaktperson/verksamhetschef där skadan inträffat.
E-post: vard.omsorg@katrineholm.se

För att du ska känna dig trygg i hemmet erbjuder kommunen rehabilitering. Är du i behov av rehabilitering kontaktar du din vårdcentral som gör en medicinsk bedömning.

Vårdcentralen ger ett uppdrag till kommunen om du inte kan ta dig till vårdcentralen, med eller utan hjälp.

Ett hembesök utförs av rehabenheten som bedömer ditt behov av rehabilitering.

Telefon

Rehabenheten 0150-48 84 60
Telefontid: måndag-fredag klockan 8.00-8.30.

Dagrehab

Dagrehab har individuell träning och gruppträning för äldre personer som behöver extra tillsyn och stöd med sin träning. För sådan träning krävs bedömning av kommunens fysioterapeuter/sjukgymnaster eller arbetsterapeuter.

Dagrehab finns på Lövåsgården.

Du kan anmäla ditt intresse att delta i dagrehab i vår e-tjänst och blankett via den här länken Länk till annan webbplats..

Telefon

Dagrehab 0150-578 52

När du får hjälp av kommunens hälso- och sjukvård skapar vi en patientjournal eftersom all vård av patienter måste journalföras. Patientjournalen är ett stöd för att vi ska kunna ge dig en god och säker vård. All hälso- och sjukvårdspersonal har tystnadsplikt.

Genom sammanhållen journalföring kan olika vårdgivare dela vissa journaluppgifter med varandra elektroniskt. Bara den som behöver ta del av uppgifterna för att utföra sitt arbete, och har en vårdrelation med dig som patient, har rätt att läsa din journal.

Ingen vårdpersonal kan läsa andra vårdgivares journaler utan att du gett ditt samtycke.

Du kan välja att inte ha sammanhållen journalföring eller att spärra de uppgifter som inte ska finnas tillgängliga för andra vårdgivare.

Tala med din sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast om du vill spärra uppgifter. Då ansvarar du själv för att informera vårdpersonalen om det de behöver veta för att ge dig en god och säker vård. Du spärrar din information genom att fylla i en särskild blankett. Du har möjlighet att ångra dig om du spärrat din patientinformation.

Om du vill lämna synpunkter eller klaga på kommunens hälso- och sjukvård vänder du dig i första hand till den verksamhet det berör.
Om du inte är nöjd med hur frågan hanterats där kan du gå vidare och kontakta
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). MAS bedömer om ditt ärende behöver utredas.

Lämna synpunkter eller klagomål på hälso- och sjukvården i vår e-tjänst och blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du anser att du eller närstående blivit felbehandlad kan du kontakta Patientnämnden i Södermanlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Synpunkter och klagomål är viktiga för att förända och förbättra vården och omsorgen så att andra inte drabbas på samma sätt.

Telefon

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0150-568 17

Har du ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad i ditt dagliga liv kan du ibland få särskild hjälp när det gäller tandvård. Det innebär att du kan få bli undersökt där du bor och få viss tandvård till samma avgift som sjukvård.

Det som avgör om du kan få hjälpen är behovet av personlig omvårdnad. Behovet av vård ska vara långvarigt, det vill säga under minst ett år. Behovet ska vara så pass stort att du behöver tillsyn minst tre gånger dagligen samt på natten. Din ålder, vilket behov av tandvård du har eller din ekonomi har ingen betydelse för bedömningen.

Även om behovet av tillsyn är mindre kan du också få särskild hjälp med tandvård. Det gäller om du har fått ett beslut om insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller om du har ett omfattande psykiskt funktionshinder.

Du kan få nödvändig tandvård om du har ett stort och långvarigt behov av omvårdnad. Det innebär följande:

 • Du bor i en särskild boendeform för service och omvårdnad, till exempel sjukhem, äldreboende eller gruppboende.
 • Du får omfattande hälso- och sjukvård i det egna hemmet.
 • Du bor i egen bostad men har mycket stora behov av vård och omsorg.
 • Du har en omfattande psykisk funktionsnedsättning.
 • Du har en funktionsnedsättning och omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Du får ett erbjudande om munhälsobedömning om kommunen bedömer att du har ett omvårdnadsbehov som ger rätt till särskild hjälp med tandvård.

Det kan vara distriktsjuksköterskan, biståndshandläggaren, personal på äldreboendet eller sjukhemmet eller någon från hemtjänsten som bedömer att du har ett behov. De kan skicka in en ansökan, men det är regionen som avgör om du får intyget. Du får också ett intyg om nödvändig tandvård som ger rätt till tandvård till samma avgift som sjukvård. I stället för ett kort kan det vara ett digitalt intyg. Då behöver du bara lämna ditt personnummer till tandvårdspersonalen.

Telefon

Personer med funktionsnedsättning kontaktar LSS-handläggare

0150-568 64 (psykiatri)
0150-568 65 (födda dag 1-10)
0150-48 81 27 (födda dag 11-20)
0150-568 93 (födda dag 21-31) 
Telefontid: måndag-fredag 10.00-11.30

Äldre i hemsjukvården och boende på äldreboende kontaktar

Vård och omsorg Direkt 0150-48 80 30 för information om aktuell sjuksköterska. 
Telefontid: måndag-fredag klockan 9.00-12.00 och 13.30-16.00.

Mer information

Läs mer om kostnader och ersättning inom tandvård på 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..