/

Internationellt arbete

Katrineholm ingår i ett internationellt sammanhang och avstånden i världen krymper. Genom att blicka utåt och ta tillvara på möjligheter utanför våra gränser vinner vi erfarenheter, kontakter och resurser till arbetet med att utveckla Katrineholm och samtidigt bidra till mångfald och en hållbar tillväxt. Vi blir mer rustade gentemot en omvärld i förändring och får verktyg till att nå kommunens långsiktiga mål

Katrineholms kommun arbetar utifrån en internationell strategi som antogs av Kommunfullmäktige den 18 augusti 2014. Det finns två mål för det internationella arbetet:

  • Tillväxt genom samverkan såväl lokalt som internationellt
  • Integration genom samverkan lokalt och internationellt

Uppdraget på den lokala nivån i Katrineholm handlar om att ta tillvara på de möjligheter som ett internationellt arbete ger. Internationella kontakter ger nya kunskaper och erfarenheter som är viktiga för en ökad tillväxt. Den internationella strategin är också ett hjälpmedel för att uppnå EU:s strategi Europa 2020 – smart och hållbar tillväxt för alla.

Katrineholms kommun ska hålla en hög kvalitet i det internationella arbetet genom ett brett engagemang, god kompetens och effektiv organisation. Den internationella samordnaren uppmuntrar till detta, både internt och externt.

Internationell samordnare

Kommunens internationella samordnare ansvarar för att ge råd och stöd både internt och externt till de som vill hitta finansieringsmöjligheter för projekt eller etablera internationella samarbeten. Du kan vända dig till vår internationella samordnare

  • om du och din organisation har en projektidé ni vill hitta finansiering till.
  • om du behöver tips och råd med en ansökan.
  • om du vill veta mer om finansiering via EU.
  • om du vill veta mer om projekt kommunen deltar i just nu.

Det finns flera olika EU-fonder som kan hjälpa till att finansiera lokala, regionala och transnationella utvecklingsprojekt. Nuvarande programperiod sträcker sig fram till år 2020. Olika utlysningsperioder har olika fokus, här nedan får du en generell bild av några av de möjligheter som finns.

Landsbygdsprogrammet

Innebär stöd till bland annat landsbygdsutveckling, miljöåtgärder och andra investeringar, framförallt för jordbrukare men också för andra landsbygdsföretag och föreningar. Stöd till Lokalt ledd utveckling (tidigare LEADER) är en viktig del av Landsbygdsprogrammet.

Europeiska socialfonden (ESF)

Innebär stöd till projekt som skapar fler och bättre jobb och minskar sociala klyftor. Det kan till exempel handla om kompetensutveckling eller om att ta fram metoder och verktyg för att minska utanförskap.

Europeiska regionalfonden (ERUF)

Innebär stöd för projekt som bidrar till regional utveckling inom Östra Mellansverige, framförallt kopplat till övergång till en koldioxidsnål ekonomi, utveckling av nya innovationer och kompetensutveckling för småföretagare.

Interreg Central Baltic
Gränsöverskridande samarbetsprogram där man jobbar med lokal utveckling i utbyte med minst två andra länder i Östersjöregionen, till exempel Finland och Lettland. Projekten ska innefatta åtgärder som skyddar havsmiljön, ökar tillgängligheten och förbättrar välståndet i regionen.

Interreg Europe

Ett interregionalt samarbetsprogram som omfattar alla EU-länder, Norge och Schweiz. Fokus ligger på att stödja erfarenhetsutbyte mellan framför allt offentliga aktörer i syfte främja den regionala utvecklingen i Europa.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

Ska bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar rätten till asyl och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet.

Erasmus för unga företagare

Ett gränsöverskridande utbytesprogram som ger blivande eller nya företagare möjlighet att lära av erfarna småföretagare i andra länder som deltar i utbytesprogrammet. Utbytena är vanligtvis mellan 1-6 månader.

Erasmus+

Stöd till ungdomsutbyten, kompetensutvecklingsprogram, volontärtjänst och liknande aktiviteter för att stärka medborgarskap och demokrati. Kan sökas av kommuner, landsting men också av föreningar och skolor.

Horizon 2020

EU:s största program som ger stöd till forskning och innovation, framförallt relaterat till spetskompetens, industriellt ledarskap och samhälleliga utmaningar. Löpande utlysningar med olika teman som är relativt smala och specifika.

Katrineholms kommun deltar i flera internationella nätverk. Målsättningen med nätverken är att tillsammans med andra städer, kommuner och regioner påverka nationellt och internationellt i frågor som är av centralt intresse för kommunen.

En annan viktig del är att hitta intressenter och partners som vi kan samarbete med i internationella projekt i syfte att stärka lokala insatser inom till exempel skola, vård och omsorg samt det lokala näringslivet. Utöver det är även en viktig del med nätverken att profilera Katrineholm i internationella sammanhang som en bra kommun att bo och verka i. Här kan du läsa mer om de nätverk som Katrineholms kommun är delaktig i.

Assembly of European Regions (AER)

Räknar sig till det största nätverket i Europa. Deras främsta uppgift är att främja regional demokrati och solidaritet samt uppmuntra utvecklingen när det gäller det regionala samarbetet i Europa. Organisationen har just nu 250 medlemsregioner i 35 länder, varav Regionförbundet Sörmland är en av medlemmarna.

Assembly of European Regions Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stockholm Business Alliance

Katrineholms kommun ingår som partner i det regionala samarbetsprojektet Stockholm Business Alliance, SBA. 43 kommuner i Storstockholm-Mälarregionen är medlemmar och ska tillsammans verka för att dels locka internationella investeringar till regionen, dels öka samarbetet inom området i näringslivsfrågor. Samarbetet sker under det samlade varumärket Stockholm - Capital of Scandinavia. Det centrala arbetet genomförs av Stockholms stads näringslivskontor.

Stockholm Business Alliance Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stockholmsregionens Europaförening (SEF)

SEF är en ideell förening. Medlemmar är Stockholms stad, Region Stockholm, Kommunförbundet Stockholms län, Regionförbundet Uppsala län, Regionförbundet Sörmland, Västmanlands Kommuner och Landsting, Region Gotland samt Mälardalsrådet.

Stockholmsregionens Europaförening (SEF) har uppdraget att samordna och främja medlemmarnas gemensamma intressen, det vill säga Stockholm-Mälarregionens intressen, i frågor som rör regionens förhållande till EU. SEF:s verksamhet drivs i form av bolaget Stockholmsregionens Europakontor AB med kontor i Bryssel och Stockholm. Stockholmskontoret arbetar framförallt med att öka kunskapen om EU:s arbete och EU-program relevanta för huvudmännens organisationer på hemmaplan. Det görs bland annat genom seminarier och träffar och deltagande i nätverk i nätverk.

Stockholmsregionens Europaförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.