/
/

Detaljplaner

Här kan du följa de detaljplaner som pågår i Katrineholms kommun just nu.

Detaljplaner du kan lämna synpunkter på just nu

Just nu finns det inga detaljplaner att lämna synpunkter på.

Pågående detaljplaner

Dessa detaljplaner bearbetas just nu och du kan inte tycka till om dem i dagsläget. Men du kan ta del av respektive detaljplans handlingar och läsa mer om dem.

Detaljplanen ska göra det möjligt att utöka industribebyggelsen inom planområdet samt möjliggöra för nyetableringar i området. Detaljplanen syftar även till att tillkommande bebyggelse inte ska bidra till ytterligare negativ påverkan av sjön Näsnaren.

Planområdet - väster om väg 52, Söder om västra stambanan, norr om Högmossevägen


Här kan du se var planområdet för industribebyggelse i Kerstinboda finnslänk till annan webbplats

Samråd av förslag

Förslaget fanns utställt för samråd på samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1 samt på Kulturhuset Ängeln under perioden 26 september till 17 oktober 2019. Planförslaget stämmer delvis överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden.länk till annan webbplats

Status för planförslaget

Kommunens handläggare arbetar med planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet. Planförslaget skickas ut på granskning enligt samma rutin som under samrådet när när ändringarna är klara.

Synpunkter

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget.

Samrådshandlingar

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

MiljökonsekvensbeskrivningPDF

DagvattenutredningPDF

NaturvärdesinventeringPDF

GroddjursinventeringPDF

Geoteknisk undersökning - PM och ritningarPDF

Geoteknisk undersökning - Markteknisk undersökningsrapportPDF

Miljöteknisk markundersökningPDF

RiskutredningPDF

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för cirka 30 nya villatomter i området kring Luvsjön samt skapa förutsättningar för radhus och flerbostadshus i upp till två våningar. I detaljplanens norra del skapas även en förskoletomt för fyra eller fem avdelningar.  

Planområdet för Luvsjön etapp 4


Här kan du se var planområdet för Luvsjön etapp 4 finnslänk till annan webbplats

Granskning av förslag

Förslaget fanns utställt för granskning på samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1 samt på Kulturhuset Ängeln under perioden: 28 juni till 23 augusti 2018. Planförslaget avviker från föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del stadenlänk till annan webbplats.

Status för ärende

Detaljplanen är överklagad och inväntar besked från Mark- och miljööverdomstolen.

Synpunkter på förslaget

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget. 

Granskningshandlingar

Planbeskrivning för Luvsjön etapp 4PDF

Plankarta för Luvsjön etapp 4PDF

Dagvattenutredning Luvsjön etapp 4PDF

Naturvärdesinventering för norra området, Luvsjön etapp 4PDF

Naturvärdesinventering för södra området, Luvsjön etapp 4PDF

Syftet med att ta fram en ny detaljplan för Stortorget i Katrineholm, del av fastigheten Sandbäcken 3:1, äratt skapa förutsättningar för en ny karaktär och aktivt folkliv på torget. Detta uppnås genom omgestaltningav torgytan samt uppförandet av en ny byggnad längs med torgets norra sida.

Planområdet för Bäverstigen färglagt med rött


Utställning av samrådsförslag

Förslaget fanns utställt för samråd på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1, på Kulturhuset Ängeln samt Stortorget i Katrineholm under perioden 15 oktober till 5 november 2015.

Vad innebär ett samråd?

När vi på Katrineholms kommun tar fram ett förslag på en detaljplan får du som påverkas av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta kallas för samråd. Samrådet är till för att samla in viktig information i ett tidigt skede av processen, och för det fortsatta arbetet med att ta fram detaljplanen. Vi bearbetar alla synpunkter som kommer in till oss.

Synpunkter

Just nu har du inte möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen.

Samrådshandlingar

Planbeskrivning för StortorgetPDF

Plankarta för StortorgetPDF

Bilagor
Bullerutredning del 1 StortorgetPDF
Bullerutredning del 2 (för tung att ladda upp, kontakta oss gärna så skickar vi den)
Granskning av bullerutredning StortorgetPDF
Kulturmiljöunderlag till arkitekttävling för StortorgetPDF
Rapport riskhänsyn för StortorgetPDF
Solstudie StortorgetPDF
Vinnande förslag Klädd till fest StortorgetPDF


Pågående planer

Här hittar du ett dokument (PDF) med alla pågående detaljplaner. De redovisas med tidplaner och vem som handlägger ärendet.

Pågående planer 2020-09-23PDF

Kontakt

Kundtjänst

Samhällsbyggnadsförvaltning

Telefon: 0150-577 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13. 
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.