/

Detaljplaner

Här kan du följa de detaljplaner som pågår i Katrineholms kommun just nu.

Detaljplaner du kan lämna synpunkter på just nu

 

Just nu finns det inga detaljplaner att lämna synpunkter på.

Pågående detaljplaner

Dessa detaljplaner bearbetas just nu och du kan inte tycka till om dem i dagsläget. Men du kan ta del av respektive detaljplans handlingar och läsa mer om dem.

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för en ökad byggnadshöjd och totalhöjd inom planområdet, samt att omvandla mark med användning Gata till Kvartersmark för att få större sammanhängande ytor med kvartersmark.

Planområdet för detaljplanen Lövåsen


Här kan du se var planområdet för Lövåsen finns Länk till annan webbplats.

Samråd av förslag

Förslaget fanns utställt för samråd på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 17 juni - 22 juli 2021. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden. Länk till annan webbplats.

Status för planförslaget

Kommunens handläggare arbetar med planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet. Planförslaget skickas ut på granskning enligt samma rutin som under samrådet när ändringarna är klara.

Synpunkter

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget.

Samrådshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 2.5 MB.

Plankarta Pdf, 978.9 kB.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Pdf, 1.9 MB.

Trafikanalys Pdf, 1.3 MB.

Arkeologi Pdf, 1.9 MB.

Dagvattenutredning Pdf, 9.5 MB.

Dagvattenutredning - komplettering Pdf, 2.5 MB.

Dagvattenutredning - sammanfattning Pdf, 3.2 MB.

Dagvattenutredning - bilaga om föroreningar Pdf, 139.4 kB.

Naturvärdesinventering (NVI) Pdf, 2.5 MB.

Gestaltningsprinciper Pdf, 2.2 MB.

Markundersökningsrapport (MUR) Pdf, 7 MB.

Geoteknik - PM Pdf, 6.5 MB.

Detaljplanen skapar förutsättningar för handel, kontor, fordonservice, gym och restaurang längs med huvudgatan Österleden.

Planområdet - väster om väg 52, Söder om västra stambanan, norr om Högmossevägen


Här kan du se var planområdet för Lövåsen-Heden finns Länk till annan webbplats.

Granskning av förslag

Förslaget fanns utställt för granskning på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 17 juni - 22 juli 2021. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden. Länk till annan webbplats.

Status för planförslaget

Kommunens handläggare arbetar med planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in under granskningen. Planförslaget skickas till bygg- och miljönämnden för beslut om antagande när ändringarna är klara.

Synpunkter

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget.

Granskningshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 3.7 MB.

Plankarta Pdf, 943.6 kB.

Gestaltningsprinciper Pdf, 2.2 MB.

Dagvattenutredning för planområdet Pdf, 4.5 MB.

Dagvattenutredning för angrändande område Pdf, 12 MB.

Dagvattenutredning - sammanfattning Pdf, 3.2 MB.

Naturvärdesinventering Pdf, 4.8 MB.

Geoteknisk rapport 2020-09-03 Pdf, 2.4 MB.

Geoteknik - PM, ritningar och markundersökningsrapport 2021-04-13 Pdf, 12.8 MB.

Trafikanalys Pdf, 1.3 MB.

Arkeologisk förundersökning Pdf, 1.5 MB.

Arkeologisk utredning Pdf, 1.9 MB.

Flyghindersanalys Pdf, 604.7 kB.

Detaljplanen är ett led i att möta det ökade behovet av förskoleplatser inom kommunen.

Planområdet - väster om väg 52, Söder om västra stambanan, norr om Högmossevägen


Här kan du se var planområdet för Backa förskola finns Länk till annan webbplats.

Granskning av förslag

Förslaget fanns utställt för granskning på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 17 juni - 22 juli 2021. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden. Länk till annan webbplats.

Status för planförslaget

Kommunens handläggare arbetar med planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in under granskningen. Planförslaget skickas till bygg- och miljönämnden för beslut om antagande när ändringarna är klara.

Synpunkter

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget.

Vad är en sakägare?

Det är en juridisk term för en person eller ett företag som är berörd av en särskild fråga.

Granskningshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 397.1 kB.

Plankarta Pdf, 336.3 kB.

Bullerutredning Pdf, 6.1 MB.

Detaljplanen syftar till att göra nya etableringar i området möjliga.

Planområdet för detaljplanen Lövåsen-Uppsala


Här kan du se var planområdet för Lövåsen-Uppsala finns Länk till annan webbplats.

Samråd av förslag

Förslaget fanns utställt för samråd på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 8 april - 29 april 2021. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden. Länk till annan webbplats.

Status för planförslaget

Kommunens handläggare arbetar med planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet. Planförslaget skickas ut på granskning enligt samma rutin som under samrådet när ändringarna är klara.

Synpunkter

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget.

Samrådshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 748.4 kB.

Plankarta Pdf, 1 MB.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Pdf, 1.2 MB.

Inventering av betesmarker i Katrineholm Pdf, 1.5 MB.

Trafikmätning Pdf, 211 kB.

Arkeologi Pdf, 30.4 MB.

Hydrologi och geologi Pdf, 8 MB.

Analysprotokoll - grundvatten (bilaga till "Hydrologi och geologi") Pdf, 127.3 kB.

Miljöteknik Pdf, 2.4 MB.

Analysprotokoll - grundvatten (bilaga till "Miljöteknik") Pdf, 127.3 kB.

Analysprotokoll - jord - bred omfattning (bilaga till "Miljöteknik") Pdf, 320.4 kB.

Analysprotokoll - PFAS (bilaga till "Miljöteknik") Pdf, 112.7 kB.

Dagvattenutredning Pdf, 5.3 MB.

Riskbedömning Pdf, 2.6 MB.

Syftet med detaljplanen är att införa planbestämmelser för befintlig bebyggelse i Strängstorp samt göra ny bostadsbebyggelse möjlig.

Planområdet för Duvestrand norra


Här kan du se var planområdet för Strängstorp finns Länk till annan webbplats.

Samråd av förslag

Förslaget fanns utställt för samråd på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 8 april - 29 april 2021. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden. Länk till annan webbplats.

Status för planförslaget

Kommunens handläggare arbetar med planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet. Planförslaget skickas ut på granskning enligt samma rutin som under samrådet när ändringarna är klara.

Synpunkter

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget.

Samrådshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 944 kB.

Plankarta Pdf, 882.1 kB.

Dagvattenutredning Pdf, 3.2 MB.

Geoteknisk undersökning - MUR Pdf, 196 kB.

Geoteknisk undersökning - teknisk PM Pdf, 172.1 kB.

Arkeologi Pdf, 196 kB.

Arkeologi - bilagor Pdf, 2.7 MB.

Länk till bullerutredning Länk till annan webbplats.

Syfte med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 30 nya enbostadshus i form av parhus, radhus och friliggande villor.

Planområdet för Duvestrand norra


Här kan du se var planområdet för Duvestrand norra finns Länk till annan webbplats.

Samråd av förslag

Förslaget fanns utställt för samråd på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 18 februari - 11 mars 2021. Planförslaget stämmer överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden. Länk till annan webbplats.

Status för planförslaget

Kommunens handläggare arbetar med planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet. Planförslaget skickas ut på granskning enligt samma rutin som under samrådet när ändringarna är klara.

Synpunkter

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget.

Samrådshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 2.5 MB.

Plankarta Pdf, 388.3 kB.

Dagvattenutredning Pdf, 10.5 MB.

Exploateringsskiss Pdf, 5.8 MB.

Gestaltningsprogram Pdf, 3.7 MB.

Skyfallskartering Pdf, 1.8 MB.

Geoteknisk undersökning - PM och bilagor Pdf, 29.8 MB.

Arkeologisk utredning Pdf, 820.4 kB.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för cirka 30 nya villatomter i området kring Luvsjön samt skapa förutsättningar för radhus och flerbostadshus i upp till två våningar. I detaljplanens norra del skapas även en förskoletomt för fyra eller fem avdelningar.  

Planområdet för Luvsjön etapp 4


Här kan du se var planområdet för Luvsjön etapp 4 finns Länk till annan webbplats.

Granskning nummer 2 av förslag

Förslaget fanns utställt för granskning på Kontaktcenter, Djulögatan 31B under perioden: 18 februari till 11 mars 2021. Planförslaget avviker delvis från föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden Länk till annan webbplats..

Status för planförslaget

Kommunens handläggare arbetar med planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in under granskningen. Planförslaget skickas till bygg- och miljönämnden för beslut om antagande när ändringarna är klara.

Synpunkter på förslaget

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget.

Granskningshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 2.5 MB.

Plankarta Pdf, 1.1 MB.

Lokaliseringsutredning Pdf, 3.9 MB.

Illustrationsplan Pdf, 457.4 kB.

Dagvattenutredning Pdf, 5.2 MB.

Naturvärdesinventering för norra området Pdf, 2.4 MB.

Naturvärdesinventering för södra området Pdf, 1.3 MB.

Detaljplanen ska göra det möjligt att utöka industribebyggelsen inom planområdet samt möjliggöra för nyetableringar i området. Detaljplanen syftar även till att tillkommande bebyggelse inte ska bidra till ytterligare negativ påverkan av sjön Näsnaren.

Planområdet - väster om väg 52, Söder om västra stambanan, norr om Högmossevägen


Här kan du se var planområdet för industribebyggelse i Kerstinboda finns Länk till annan webbplats.

Samråd av förslag

Förslaget fanns utställt för samråd på samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1 samt på Kulturhuset Ängeln under perioden 26 september till 17 oktober 2019. Planförslaget stämmer delvis överens med föreslagen utveckling i Översiktsplan 2030 – del staden. Länk till annan webbplats.

Status för planförslaget

Kommunens handläggare arbetar med planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet. Planförslaget skickas ut på granskning enligt samma rutin som under samrådet när när ändringarna är klara.

Synpunkter

Just nu kan du inte lämna synpunkter på planförslaget.

Samrådshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 1.1 MB.

Plankarta Pdf, 674.6 kB.

Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 3.3 MB.

Dagvattenutredning Pdf, 5.1 MB.

Naturvärdesinventering Pdf, 5.3 MB.

Groddjursinventering Pdf, 3.3 MB.

Geoteknisk undersökning - PM och ritningar Pdf, 803.7 kB.

Geoteknisk undersökning - Markteknisk undersökningsrapport Pdf, 342.5 kB.

Miljöteknisk markundersökning Pdf, 2.2 MB.

Riskutredning Pdf, 1.1 MB.

Syftet med att ta fram en ny detaljplan för Stortorget i Katrineholm, del av fastigheten Sandbäcken 3:1, äratt skapa förutsättningar för en ny karaktär och aktivt folkliv på torget. Detta uppnås genom omgestaltningav torgytan samt uppförandet av en ny byggnad längs med torgets norra sida.

Planområdet för Bäverstigen färglagt med rött


Utställning av samrådsförslag

Förslaget fanns utställt för samråd på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1, på Kulturhuset Ängeln samt Stortorget i Katrineholm under perioden 15 oktober till 5 november 2015.

Vad innebär ett samråd?

När vi på Katrineholms kommun tar fram ett förslag på en detaljplan får du som påverkas av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta kallas för samråd. Samrådet är till för att samla in viktig information i ett tidigt skede av processen, och för det fortsatta arbetet med att ta fram detaljplanen. Vi bearbetar alla synpunkter som kommer in till oss.

Synpunkter

Just nu har du inte möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen.

Samrådshandlingar

Planbeskrivning för Stortorget Pdf, 3.1 MB.

Plankarta för Stortorget Pdf, 828 kB.

Bilagor
Bullerutredning del 1 Stortorget Pdf, 17.2 MB.
Bullerutredning del 2 (för tung att ladda upp, kontakta oss gärna så skickar vi den)
Granskning av bullerutredning Stortorget Pdf, 179.1 kB.
Kulturmiljöunderlag till arkitekttävling för Stortorget Pdf, 3.5 MB.
Rapport riskhänsyn för Stortorget Pdf, 10.5 MB.
Solstudie Stortorget Pdf, 13.6 MB.
Vinnande förslag Klädd till fest Stortorget Pdf, 10.8 MB.


Pågående planer

Här hittar du ett dokument (PDF) med alla pågående detaljplaner. De redovisas med tidplaner och vem som handlägger ärendet.

Pågående planer 2021-09-22 Pdf, 963.9 kB.

Alla gällande detaljplaner finns tillgängliga genom Katrineholmskartan. Detaljplaner antagna mellan 2014-2021 finns dessutom tillgängliga nedan. Vill du få hjälp att tolka innehållet i en plan är du välkommen att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

2021

Det finns ännu inte några detaljplaner som har antagits i år.

2020

Detaljplan för skola på Norr Pdf, 4.3 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för kvarteret Abborren Pdf, 1.9 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

2019

Detaljplan för kvarteret Järven Pdf, 4.8 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Forsa Strand Pdf, 1.6 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för gamla skolan i Floda Pdf, 2.1 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Bäverstigen Pdf, 4.5 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Lövkojan 10, Kvarnen etapp 1 Pdf, 5 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Vitsippan Pdf, 4.7 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

2018

Detaljplan för Tröskmaskinen 10 m.fl. Pdf, 671.6 kB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Finntorp-Lövåsen Pdf, 5.8 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för del av kvarteret Pionen Pdf, 2.9 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för fastigheten Havsörnen 21 m.fl. Pdf, 1.3 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Guldregnet 2 m.fl. Pdf, 2 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Plogen 2 m.fl. Pdf, 1.5 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för kvarteret Hämplingen 21 Pdf, 5.9 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

2017

Detaljplan för del av kv. Vägskälet Pdf, 1.2 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Eriksbergsvägen Pdf, 2.9 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Ragnars gärde Pdf, 6 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för del av kvarteret Alen Pdf, 3.9 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för del av fastigheten Trolldalen 1:1 Pdf, 4.9 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för kvarteret Pantern Pdf, 5.6 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för kvarteret Maskinisten m.fl. Pdf, 2.2 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

2016

Detaljplan för Skogsborgsskolan Pdf, 10.1 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Åsgatan Pdf, 4 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för del av kvarteret Nejlikan Pdf, 929.1 kB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Forssjökvarn Pdf, 1.5 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

2015

Detaljplan för del av kvarteret Hjorten Pdf, 1.3 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

2014

Detaljplan för del av kvarteret Lästen 4 Pdf, 5.2 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Pdf, 730.9 kB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Pionen 1 Pdf, 1.7 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för Jägarparken Pdf, 955.4 kB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Pdf, 713.6 kB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Detaljplan för kvarteret Hästen Pdf, 13.7 MB., som avser det här området Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kundtjänst

Samhällsbyggnadsförvaltning

Telefon: 0150-577 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13. 
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.